.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών

1. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού υποχρεούται:

α) Να καταβάλλει τη συνεταιριστική μερίδα. Μέλος που καθυστερεί έστω και μία δόση της συνεταιριστικής μερίδας δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα εκλέγεσθαι.
β) Να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του συνεταιρισμού.

2. Κάθε μέλος του ΔΑ.Σ.Ε. δικαιούται:

α) Να εκλέγει και να εκλέγεται στο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο, καθώς και ως αντιπρόσωπος σε Ε.ΔΑ.Σ.Ε..
β) Να ζητεί πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει εγγράφως και άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.
γ) Να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτής, καθώς και αντίγραφο του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».
δ) Να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των ατομικών του λογαριασμών και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.
ε) Να συμμετέχει στο καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης.