.

Άρθρο 9
Αποχώρηση - θάνατος μέλους

1. Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό δηλώνοντας εγγράφως τη θέλησή του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Η δήλωση αποχώρησης είναι ελεύθερα ανακλητή, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία υποβλήθηκε και ισχύει για το τέλος αυτής.

2. Το μέλος που αποχωρεί αναλαμβάνει την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής του μερίδας ή του τιμήματός της, που έχει ήδη καταβάλει, με ανάλογη μείωσή της, σε περίπτωση ζημιών του συνεταιρισμού.

Το Καταστατικό καθορίζει τη διαδικασία απόδοσης της συνεταιριστικής μερίδας.

3. Αν το μέλος που ζήτησε να αποχωρήσει είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωπος του συνεταιρισμού σε Δευτεροβάθμιες ΔΑ.Σ.Ε., εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του από την ημέρα που δήλωσε ότι αποχωρεί. Η ανάκληση της δήλωσης αποχώρησης δεν επιφέρει αναβίωση του αξιώματός του.

4. Αν η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού αποφασίσει τη μεταβολή των ειδικότερων δραστηριοτήτων του ή τη συγχώνευσή του με άλλον ή άλλους συνεταιρισμούς, τα μέλη που διαφωνούν μπορούν να αποχωρούν από το συνεταιρισμό και χωρίς την τήρηση της προθεσμίας της παραγράφου 1.

Στην περίπτωση αυτή η δήλωση για την αποχώρηση υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί δε αυτή να ανακληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που υποβλήθηκε.

Η αποχώρηση επέρχεται από τη δημοσίευση της εγκριτικής δικαστικής απόφασης της τροποποίησης του Καταστατικού ή με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

5. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού, το μέλος που απεβίωσε διαγράφεται αυτοδίκαια. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 28 διαπιστωθεί ζημία, αναγόμενη στο χρόνο θανάτου, τότε η αξία της αποδιδόμενης στους κληρονόμους συνεταιρικής μερίδας μειώνεται ανάλογα.