.

Άρθρο 11
Συνεταιριστική μερίδα

1. Συνεταιριστική μερίδα είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό με το οποίο κάθε μέλος συμμετέχει στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού και εκφράζει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή. Κάθε μέλος συμμετέχει στον συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μία μόνο συνεταιριστική μερίδα και έχει μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση.

2. Το Καταστατικό προβλέπει το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας και το χρόνο καταβολής της. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων (200) ευρώ και ο χρόνος καταβολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) ετών.

3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι ονομαστική, αμεταβίβαστη, αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.

4. Η αύξηση ή η μείωση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για τη λήψη της οποίας απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 2 και σε ύψος όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2.