.

Άρθρο 12
Ευθύνη του μέλους για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού

1. Για τις υποχρεώσεις του ΔΑ.Σ.Ε. προς τρίτους τα μέλη ευθύνονται επικουρικά και περιορισμένα, μέχρι το τριπλάσιο του ύψους της συνεταιριστικής τους μερίδας και ισομερώς. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει υψηλότερο όριο ευθύνης των μελών ή να προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης υψηλότερου ορίου, με απόφαση της Γ.Σ. των μελών, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 2.

2. Η προσωπική ευθύνη των μελών απέναντι στους δανειστές του συνεταιρισμού γεννάται μόνον εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού ή των εγγυητών.

3. Η ευθύνη του μέλους παύει μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία που περατώθηκε η εκκαθάριση του συνεταιρισμού, στην περίπτωση της πτώχευσης ή λύσης του, εκτός αν μέσα στο έτος έχει ασκηθεί αγωγή εναντίον του.

4. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των μελών και των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού για χρέη του συνεταιρισμού προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και συνεταιρισμού.