.

Άρθρο 14
Όργανα του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας

Όργανα του ΔΑ.Σ.Ε. είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο.