.

Άρθρο 15
Γενική Συνέλευση - αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΔΑ.Σ.Ε. και απαρτίζεται από όλα τα εγγεγραμμένα-μέλη του που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό σύμφωνα με το Καταστατικό.

Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του συνεταιρισμού.

γ) Η ψήφιση και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του συνεταιρισμού.

δ) Η συμμετοχή του συνεταιρισμού σε Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και η αποχώρησή του από αυτές.

ε) Η εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων σε Ε.ΔΑ.Σ.Ε..

στ) Η έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων, του ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης ή της επιβάρυνσης των μελών για τυχόν ζημίες.

ζ) Η αύξηση της συνεταιριστικής ευθύνης των μελών της παραγράφου 1 του άρθρου 12.

η) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας.

θ) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται στο Καταστατικό.

ι) Η έγκριση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού για τα επόμενα έτη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

ια) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.

ιβ) Η απόφαση για την αγορά, ανέγερση, υποθήκευση, ανταλλαγή και πώληση ακινήτων ή την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και μίσθωση μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης δασικών προϊόντων, καθώς και η έγκριση για τη σύναψη δανείων για τους σκοπούς αυτούς.

ιγ) Ο καθορισμός του ανωτάτου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να συνάψει ο συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.

ιδ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στο Καταστατικό και στον παρόντα νόμο.