.

Άρθρο 18
Γενική Συνέλευση - αποφάσεις

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν ή το Καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.

2. Κατ’ εξαίρεση, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 17, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του συνεταιρισμού.

Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία, για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που αφορούν:

α) Αρχαιρεσίες.

β) Παροχή εμπιστοσύνης ή απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα παροχής εμπιστοσύνης στο πρόσωπό τους ή απαλλαγής τους από ευθύνη στο συνεταιρισμό.