.

Άρθρο 19
Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έχει ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του καταστατικού είναι ακυρώσιμη.

2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, μετά από αγωγή μέλους ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και κοινοποιείται στον συνεταιρισμό και την εποπτεύουσα αρχή αυτού.

3. Η άσκηση της αγωγής της παραγράφου 2 δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Αναστολή εκτέλεσης μπορεί να διαταχθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος.