.

Άρθρο 21
Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων για την Ε.ΔΑ.Σ.Ε. διενεργούνται ταυτόχρονα από τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός λειτουργός, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού δικαστικού λειτουργού, η οποία βεβαιώνεται με έγγραφο του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών, διορίζεται δικηγόρος, ύστερα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου κατόπιν αιτήματος του συνεταιρισμού.

Κατ’ εξαίρεση οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την E.ΔΑ.Σ.Ε. όταν διενεργούνται για πρώτη φορά μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα, η δε θητεία των αντιπροσώπων που θα εκλεγούν περιορίζεται μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.

2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του συνεταιρισμού που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό σύμφωνα με το Καταστατικό.

3. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με τρία (3) ενιαία ψηφοδέλτια, ένα για κάθε όργανο διοίκησης και ένα για τους αντιπροσώπους στην Ε.ΔΑ.Σ.Ε.. Στα ενιαία ψηφοδέλτια αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

4. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να ορίζεται από το καταστατικό μεγαλύτερος του μισού (1/2) του όλου αριθμού των μελών του εκλεγόμενου οργάνου, καθώς και του όλου αριθμού των εκλεγόμενων αντιπροσώπων στην ανώτερου βαθμού συνεταιριστική οργάνωση. Αν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως κατώτερος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.

5. Εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

6. Το Καταστατικό ορίζει τις διαδικασίες εκλογής της εφορευτικής επιτροπής, της υποβολής υποψηφιοτήτων, διεξαγωγής των εκλογών, καθώς και κάθε συναφές θέμα.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό. Αν στο Καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει εφόσον αποφασισθεί από τα 2/3 του συνόλου των μελών του. Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση ή θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από μέλη του συνεταιρισμού που ορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός των μελών που λείπουν είναι μικρότερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.. Τα μέλη που ορίζονται με την παραπάνω διαδικασία διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή εκλέγει νέα μέλη. Τα μέλη που εκλέγονται συνεχίζουν τη θητεία των παλιών μελών.

Αν ο αριθμός των θέσεων Δ.Σ. που κενώνεται είναι μεγαλύτερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του, το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η ως άνω διαδικασία της παραγράφου 8 ισχύει και για τη συμπλήρωση των θέσεων που κενώνονται στο Εποπτικό Συμβούλιο με τη διαφορά ότι στην μεν περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 8 τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που λείπουν συμπληρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη δε περίπτωση του εδαφίου β’ της ως άνω παραγράφου τη Γενική Συνέλευση για διενέργεια αρχαιρεσιών συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί ως μέλος Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου όποιος καταδικάστηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών, μέχρι τη διαγραφή της ποινής του από το ποινικό μητρώο κατά την κείμενη νομοθεσία. Για το λόγο αυτόν, η υποβολή υποψηφιότητας συνοδεύεται απαραιτήτως από πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, άλλως είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί από την εφορευτική επιτροπή.

11. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας των οργάνων διοίκησης διαπιστωθεί για μέλος τους οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, το μέλος αυτό εκπίπτει από μέλος του οργάνου, με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή του μέλους στο Μονομελές Πρωτοδικείο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που κοινοποιείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζονται δε οι διατάξεις των παραγράφων 5, 8 και 9.