.

Άρθρο 22
Εποπτικό Συμβούλιο

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας ασκείται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

2. Ο αριθμός των μελών του ορίζεται στο Καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), ένα εκ των οποίων εκλέγεται ως πρόεδρος.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον στους δύο (2) μήνες.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

4. Έργο του Εποπτικού Συμβουλίου είναι: α) Ο έλεγχος της τήρησης του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

β) Η διενέργεια του διαχειριστικού και λογιστικού ελέγχου του ΔΑ.Σ.Ε. και γενικά η παρακολούθηση της οικονομικής του κατάστασης.

γ) Η εξακρίβωση της βασιμότητας των καταγγελιών και αναφορών των μελών του συνεταιρισμού ή τρίτων που έχουν υποστεί ζημία από τις αποφάσεις και ενέργειες του Δ.Σ. και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με βάση την προβλεπόμενη στο καταστατικό διαδικασία.

δ) Η εισήγηση σχετικά με τα ανωτέρω α’, β’, γ’ ζητήματα στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ..

5. Για τη διευκόλυνση του έργου του το Εποπτικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου και πληροφορίας για την πορεία των υποθέσεων του ΔΑ.Σ.Ε..

6. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο αναλυτική έκθεση περί των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού, την οποία υποχρεούται να δημοσιοποιήσει δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Την Έκθεση αυτή υποβάλλει ταυτοχρόνως με τη δημοσιοποίησή της στην εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 24.

7. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τα θέματα της εκλογής των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, της διάρκειας της θητείας αυτών, της απαρτίας και πλειοψηφίας του Συμβουλίου και της ευθύνης των μελών του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφοι 1, 4 και 6 αντίστοιχα.