.

Άρθρο 23
Μητρώα Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

1. Για την ενάσκηση της κρατικής αρμοδιότητας και εποπτείας επί των Δ.Α.Σ.Ο. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή:

Α) «Κεντρικό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών», στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), στο οποίο καταχωρίζονται οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΔΑ.Σ.Ε. και Ε.ΔΑ.Σ.Ε.). Στο Κεντρικό Μητρώο εγγράφεται και η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο..

Β) «Περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών», στη Διεύθυνση Δασών του Νομού, στο οποίο καταχωρίζονται οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, των οποίων η έδρα υπάγεται στην περιοχή ευθύνης της.

2. Στα ως άνω μητρώα εγγράφονται και οι υφιστάμενοι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, οι προϋποθέσεις παραμονής σε αυτά, οι λόγοι διαγραφής από αυτά, τα αναγκαία στοιχεία καταχώρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την τήρησή τους. Επίσης, οι σχέσεις κεντρικού και περιφερειακού μητρώου και οι υποχρεώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.