.

Άρθρο 24
Εποπτεία Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας

1. Οι ΔΑ.Σ.Ε. υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) τηρεί το κεντρικό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών σε ηλεκτρονική μορφή και εκδίδει τον κωδικό αριθμό καταχώρισης αυτών του άρθρου 2.
β) συνεργάζεται με τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις εποπτεύουσες αρχές αυτών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, παρέχει διευκρινίσεις και εκδίδει οδηγίες εφαρμογής του.

3. Εποπτεύουσα αρχή των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας είναι η Διεύθυνση Δασών του Νομού η οποία:

α) τηρεί το περιφερειακό μητρώο των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών της περιοχής ευθύνης της σε ηλεκτρονική μορφή, χορηγεί πιστοποιητικά για την ύπαρξη ή όχι ορισμένης εγγραφής στο μητρώο και συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος για την ταυτόχρονη ενημέρωση του κεντρικού και περιφερειακού μητρώου,
β) συγκροτεί την επιτροπή του άρθρου 5 και εκδίδει την απόφαση απόκτησης της ταυτότητας του δασεργάτη του ιδίου άρθρου,
γ) υποβοηθά το έργο και τη λειτουργία των ΔΑ.Σ.Ε. της περιοχής ευθύνης της, παρέχοντας σε αυτούς διευκρινήσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,
δ) ελέγχει, πριν την ανάθεση των πάσης φύσεως δασικών εργασιών στους συνεταιρισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει των δικαιολογητικών και εγγράφων του σχετικού φακέλου που υποβάλλουν υποχρεωτικά οι συνεταιρισμοί:

1) τη λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού αυτών,

2) τη δυναμικότητά τους σε μέλη, μηχανικά μέσα, οχήματα και ζώα, καθώς και την οικονομική τους επάρκεια, ιδίως για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Αν αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων του φακέλου που υπέβαλε κάποιος συνεταιρισμός είναι αναληθή, τότε ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός αποκλείεται από την ανάθεση εργασιών για ένα έτος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα δικαιολογητικά, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που υποβάλλουν οι συνεταιρισμοί σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 3. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η μίσθωση μηχανικών μέσων, μηχανημάτων και ζώων από τους ΔΑ.Σ.Ε..