.

Άρθρο 25
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Η εσωτερική λειτουργία του ΔΑ.Σ.Ε. ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ.. Η έγκριση αυτή αποτελεί προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας του συνεταιρισμού κατά τον παρόντα νόμο.

2. Η Γενική Συνέλευση για την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα στον πρώτο χρόνο από την έγκριση του Καταστατικού ή την τροποποίησή του κατά τον παρόντα νόμο από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Η συνέλευση αποφασίζει με τη διαδικασία και ενισχυμένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 17, καθώς και με την ενισχυμένη πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει υποχρεωτικά:

α) Τους όρους λειτουργίας του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση των σκοπών του.

β) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση των δασικών εργασιών που αναλαμβάνει ο συνεταιρισμός.

γ) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών για τη χρήση των εγκαταστάσεων, των μέσων, των μηχανημάτων και των υπηρεσιών του συνεταιρισμού.

δ) Τις κυρώσεις για την αθέτηση των υποχρεώσεων των μελών και τη διαδικασία επιβολής τους.

ε) Τα θέματα της τήρησης των λογαριασμών μεταξύ συνεταιρισμού και μελών, ως και μεταξύ συνεταιρισμού και της Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, αν ο συνεταιρισμός είναι μέλος Ένωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά που τηρεί ο συνεταιρισμός για τις συναλλαγές που διενεργεί.

στ) Την υποχρέωση του συνεταιρισμού - σε περίπτωση πώλησης των προϊόντων που παράγει, μετά από παραχώρηση σε αυτόν της εκμετάλλευσης δημοσίων δασών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 136Α του Δασικού Κώδικα (Ν.δ. 86/1969, Α'7) να τα διαθέτει μέσω δημοπρασιών, καθώς και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής αυτών. Οι δημοπρασίες διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, που εκλέγεται κατ’ έτος από τη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, στην οποία και υποβάλλει λεπτομερή αναφορά για τις ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών. Εφόσον η δημοπρασία διάθεσης ματαιωθεί δύο φορές λόγω μη προσέλευσης πλειοδοτών, πιστοποιούμενου τούτου από το οικείο πρακτικό της ως άνω Επιτροπής ή διενεργηθεί δύο φορές και οι προσφερθείσες τιμές κρίνονται ασύμφορες, είναι δυνατή η διάθεση των προϊόντων σε τρίτους με ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και του συνεταιρισμού.

4. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα τα οποία θα καθορίζονται υποχρεωτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.