.

Άρθρο 26
Είσπραξη απαιτήσεων από τα μέλη

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται οι οφειλές των μελών προς το συνεταιρισμό.

2. Το μέλος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτό. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η πρώτη μετά την άσκηση της τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

3. Αν η ένσταση της προηγουμένης παραγράφου δεν ασκηθεί ή απορριφθεί, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής κατά τους όρους του ΚΠολΔ. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προσβάλλει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 19.