.

Άρθρο 27
Τηρούμενα βιβλία

Οι ΔΑ.Σ.Ε. τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους:

α) Βιβλίο μητρώου μελών.

β) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου.

ε) Βιβλίο απογραφής περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, κινητών, ζωικού κεφαλαίου).

στ) Βιβλίο ισολογισμού.

ζ) Βιβλίο ημερησίων εργασιών και καταγραφής εργαζομένων δασεργατών ανά συστάδα, το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται κατά τους σχετικούς ελέγχους της οικείας δασικής υπηρεσίας.

η) Βιβλίο ατυχημάτων.

θ) Βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Δημοπρασιών.

ι) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Καταστατικό και τη φορολογική νομοθεσία.