.

Άρθρο 28
Διαχειριστική χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση του ΔΑ.Σ.Ε. είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία του συνεταιρισμού, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του και καταρτίζεται ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσης» με την υποχρεωτική συνδρομή και υπογραφή λογιστή, με τον οποίο συνεργάζεται ο συνεταιρισμός.

3. Με τη λήξη της χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει Απολογισμό Πεπραγμένων για τη δραστηριότητά του κατά την υπόψη χρήση και Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης του συνεταιρισμού για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από προϋπολογισμό δαπανών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Εποπτικό Συμβούλιο, ένα (1) μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση, τα στοιχεία της παραγράφου 2, καθώς και τον Απολογισμό Πεπραγμένων, προκειμένου το Εποπτικό Συμβούλιο να συντάξει την κατά το άρθρο 22 παράγραφος 7 αναλυτική και για κάθε δραστηριότητα κατατοπιστική έκθεσή του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην πρώτη μετά το τέλος της χρήσης τακτική Γενική Συνέλευση να υποβάλλει για έγκριση τον Απολογισμό Πεπραγμένων, το Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης, τον ισολογισμό και λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης». Πριν από την ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση της σχετικής έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου.

6. Η μη έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση ισοδυναμεί με υποβολή και υπερψήφιση πρότασης μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφέρει την παραίτησή του και την προκήρυξη και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός διμήνου από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση ορίζει την ημερομηνία των εκλογών και εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διενέργεια των εκλογών και την εξυπηρέτηση των πάγιων και ανελαστικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού.

7. Αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την ανάκληση όλου ή μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον ανακληθεί το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου ή η πλειοψηφία των μελών του, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ανακληθεί η μειοψηφία των μελών του, αυτά αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες και σε περίπτωση έλλειψης επιλαχόντων η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει τα νέα μέλη η θητεία των οποίων διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ο ισολογισμός και ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», ο Απολογισμός Πεπραγμένων και το Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης του ΔΑ.Σ.Ε. μετά την ψήφισή τους από τη Γενική Συνέλευση και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών υποβάλλονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εποπτεύουσα αρχή και την οικεία Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο που τηρούν οι ανωτέρω για κάθε συνεταιρισμό.