.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Τη λύση του ΔΑ.Σ.Ε. ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις αμέσως επόμενες διατάξεις, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού ή το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον, μπορούν με απόφασή τους να ορίσουν άλλους εκκαθαριστές. Λόγους αντικατάστασης των εκκαθαριστών αποτελούν ιδίως ο θάνατος, η παραίτηση, η αδράνεια ή η μόνιμη αδυναμία των εκκαθαριστών να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

3. Το νομικό πρόσωπο του ΔΑ.Σ.Ε. εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής. Το Εποπτικό Συμβούλιο παραμένει το ίδιο, έστω και αν στο μεταξύ λήξει η θητεία του.