.

Άρθρο 41
Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα στα κίνητρα και τις παροχές των άρθρων 42 και 43 έχουν μόνο οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε.), που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο..