.

Άρθρο 43
Φορολογικές απαλλαγές

1. Τα καταστατικά των ΔΑ.Σ.Ο. δεν υπόκεινται σε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.

2. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στους ΔΑ.Σ.Ε., που συγχωνεύονται, εφόσον αυτοί πληρούν τις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προϋποθέσεις.

3. Οι εισφορές των μελών προς τις ΔΑ.Σ.Ο. δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

4. Ειδικά, για απαλλαγές από το Φ.Π.Α., έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του N. 2859/2000 (Α΄ 248).