.

Άρθρο 44
Προσωπικό Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Υγιεινή και Ασφάλεια

1. Οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορούν να απασχολούν επιστημονικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό για τις ανάγκες λειτουργίας τους. Οι σχέσεις εργασίας του προσωπικού των ΔΑ.Σ.Ο. διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το ανωτέρω προσωπικό δεν μπορεί να απασχολείται σε δασικές εργασίες, οι οποίες εκτελούνται μόνο από τους δασεργάτες μέλη του συνεταιρισμού.

2. Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με τους συγχωνευόμενους σύμφωνα με το άρθρο 30 ΔΑ.Σ.Ε. με σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταφέρονται αυτοδίκαια με την ίδια σχέση εργασίας στο νέο συνεταιρισμό που προέκυψε από τη συγχώνευση, αν έγινε συγχώνευση με σύσταση νέου συνεταιρισμού, ή στον απορροφώντα συνεταιρισμό, αν έγινε συγχώνευση με απορρόφηση μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται το Π.δ. 178/2002 (Α΄162).

3. Τα μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας, που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις δασικές εργασίες ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 73 του N. 3850/2010 (Α΄ 84).