.

Άρθρο 45
Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στο Ειρηνοδικείο

1. Το Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων τηρείται στο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.

2. Καθένας μπορεί να λαμβάνει γνώση των εγγραφών του βιβλίου Μητρώου και να παίρνει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτό.

3. Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου χορηγεί πιστοποιητικά για την ύπαρξη ή όχι ορισμένης εγγραφής.