.

Άρθρο 46
Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί

1. Η σύσταση νέων αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1627/1939 (Α΄ 64) απαγορεύεται.

2. Ο ως άνω Α.Ν. 1627/1939 ισχύει περιορισμένα μόνο για τους υφισταμένους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Όπου στον Α.Ν. 1627/1939 γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους δασικούς συνεταιρισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2169/1993 (Α΄ 149) και των νόμων 2810/2000 (Α΄ 61) και 4015/2011 (Α΄ 210), ως ίσχυαν μέχρι την 26.4.2016. Η κατάργηση των ως άνω διατάξεων με το άρθρο 50 του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78), δεν ισχύει για τους υφιστάμενους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς.