.

Άρθρο 49

Oι τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 2Α του Ν. 4030/2011 (Α΄ 249), όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 69 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174), και εξακολουθούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να είναι αποσπασμένοι στην Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία αυτή με την ίδια σχέση εργασίας, τον ίδιο βαθμό και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας, η οποία αντιστοιχεί στα τυπικά προσόντα τους. Η μετάταξη αυτή πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται η γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.