.

Άρθρο 52

Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3849/2010 (Α΄ 80), μετά τη φράση «όταν οι κενές οργανικές θέσεις εισηγητών» προστίθενται οι λέξεις «στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή».