.

Άρθρο 54

Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 144 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Εντός οκτώ (8) μηνών από τη λήψη της απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή».