.

Φ.80000/οικ.44586/1559/3.10.2016
Συμπληρωματικές οδηγίες σε εφαρμογή της αρ. Φ80000/οικ.35384/1276/1.8.2016 Υπουργικής Απόφασης.

Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. Φ80000/οικ.42490/1486 έγγραφό μας (ΑΔΑ:ΩΧΖΟ465ΘΙΩ-Ξ53).

Σε συνέχεια του με αριθμό πρωτ. Φ80000/οικ.42490/1486 εγγράφου μας (ΑΔΑ: ΩΧΖΟ465ΘΙΩ-Ξ53) με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οδηγίες σε εφαρμογή της αριθμ. Φ80000/οικ.35384/1276/1.8.2016 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, κ.λ.π.» (ΦΕΚ Β'2455/9.8.2016), διευκρινίζουμε ότι η συμμετοχή των δικηγόρων ή/και των μελών του Ν.Σ.Κ. στις Επιτροπές και Ομάδες απογραφής της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην καταγραφή των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και λοιπών εκκρεμοτήτων των νομικών υπηρεσιών τους.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος