.

Άρθρο 2

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Δ΄ και στο Παράρτημα Ε΄, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος νόμου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΔΗΣ.»

2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 210 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η ειδική εκκαθάριση, στο καθεστώς της οποίας έχει τεθεί η υπό στοιχείο 4 του Παραρτήματος Ε΄ δημόσια επιχείρηση, «ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.», δεν επηρεάζεται από την εν λόγω μεταβίβαση και συνεχίζεται με τους ίδιους όρους και συμφωνίες μέχρι την περάτωσή της.»

3. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προκύπτουν από το Σύνταγμα και της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις, προστίθεται, μετά το Παράρτημα Δ΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), Παράρτημα Ε΄ ως εξής:

«Παράρτημα Ε΄ (Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ-Ομάδα Β΄)

1. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
2. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
3. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚτΥπ Α.Ε.)
4. ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.
5. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
6. Δ.Ε.Η. Α.Ε.»