.

Άρθρο 3

Στην παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται περίπτωση ζ’, ως εξής:
«ζ. Για τις ως άνω συναλλαγές, οι οποίες τελούνται στο πλαίσιο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 142, δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).»