.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες της ΡΑΕ

1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του ν.4001/2011, η ΡΑΕ:

α) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009.

β) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 και προβλέπουν ιδίως τον ορισμό του ΟΔΑΗΕ, την παρακολούθηση της συμμόρφωσής του με τα κριτήρια ορισμού, την έγκριση των τελών του ΟΔΑΗΕ σε περίπτωση μονοπωλίου, την έγκριση του σχεδίου συνεργασίας των ΟΔΑΗΕ για την από κοινού καθιέρωση και εκτέλεση της λειτουργίας Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών, την έγκριση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων, λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό.

γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (EE L 326/1 της 8.12.2011).

2. Με απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να εκδίδονται οδηγίες και κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους Διαχειριστές για την κατάρτιση των Κωδίκων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη ΡΑΕ, ο αρμόδιος Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ σχετική εισήγηση.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των Κωδίκων των Αγορών, ορίζεται το χρονικό σημείο έναρξης της λειτουργίας κάθε Αγοράς, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών για την επίτευξη της λειτουργίας αυτής.