.

Άρθρο 7
Σχέσεις ΡΑΕ με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

1. Η ΡΑΕ δύναται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ενεργειακής αγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

2. Η ΡΑΕ δύναται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά στη διάθεση των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.