.

Άρθρο 9
Ορισμός και αρμοδιότητες του Διαχειριστή της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ», ως προβλέπεται στο άρθρο 117 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), ορίζεται ως ο Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και τις ειδικές συνθήκες της ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς. Εάν μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, κριθεί σκόπιμο να ορισθούν και άλλα νομικά πρόσωπα πέραν της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστές της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων, η ΡΑΕ δύναται να εισηγηθεί σχετικά στον αρμόδιο Υπουργό. Μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης για την αποδοχή της σχετικής εισήγησης της ΡΑΕ, η ΡΑΕ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ανωτέρω ορισμό. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά ιδίως τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Διαθέτουν ή συγκεντρώνουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.

β) Είναι σε θέση να διαθέτουν την αναγκαία τεχνολογία πληροφοριών, την τεχνική υποδομή και τις επιχειρησιακές διαδικασίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.

γ) Είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα αναγκαία συστήματα και διαδικασίες επικοινωνίας για το συντονισμό με τους Διαχειριστές των Αγορών, καθώς και με τους Διαχειριστές ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ.

δ) Είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλες συμφωνίες διαφάνειας και εμπιστευτικότητας με τους Συμμετέχοντες και με τους Διαχειριστές των Αγορών, καθώς και με τους Διαχειριστές ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ.

ε) Είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με εύλογο κόστος και επαρκή ποιότητα.

Η ΡΑΕ αξιολογεί τις αιτήσεις βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και προβαίνει στην έκδοση απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διαχειριστή Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά τη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης των αιτήσεων και έκδοσης της σχετικής απόφασης.

3. Ο Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Μεριμνά για την αποτελεσματική, διαφανή και αμερόληπτη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, τον Κώδικα Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και την κείμενη νομοθεσία.
β) Λειτουργεί και ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
γ) Τηρεί τα αναγκαία μητρώα για τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
δ) Είναι αρμόδιος για την Εκκαθάριση της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ε) Είναι αρμόδιος για την Κάλυψη, την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμό Συναλλαγών στην Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
στ) Εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4. Για εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου, o Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να:

α) συστήνει ή να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα με εξειδικευμένο σκοπό την εκτέλεση εργασιών ή λειτουργιών που αφορούν στις αρμοδιότητές του ή/και,

β) αναθέτει εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με τον Διαχειριστή.

Για τις ως άνω περιπτώσεις α’ και β’ ο Διαχειριστής παραμένει αποκλειστικά αρμόδιος για την άρτια και ορθή εκτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συμμόρφωση κάθε τρίτου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Στις περιπτώσεις α’ και β’ οι επιμέρους όροι και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα τελούν υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.

5. Ο Διαχειριστής της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τέλη για τη διαχείριση και λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα οποία τελούν υπό την έγκριση της ΡΑΕ βάσει των λογιστικά διαχωρισμένων λογαριασμών που υποχρεούται να τηρεί ο Διαχειριστής, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 141 του ν.4001/2011.

6. Οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται ειδικότερα στον Κώδικα Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.