.

Άρθρο 10
Ορισμός και αρμοδιότητες του ΟΔΑΗΕ

1. Για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, στην ελληνική επικράτεια υφίσταται εθνικό νόμιμο μονοπώλιο υπηρεσιών συναλλαγών επόμενης ημέρας και ενδοημερησίως, το οποίο αποκλείει τον ορισμό περισσότερων του ενός ΟΔΑΗΕ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, ο ΟΔΑΗΕ ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.

3. Ο ΟΔΑΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών, είναι αρμόδιος για την Κάλυψη, την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των συναλλαγών των Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

4. Για εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου, o ΟΔΑΗΕ δύναται να:

α) συστήνει ή να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα με εξειδικευμένο σκοπό την εκτέλεση εργασιών ή λειτουργιών που αφορούν στις αρμοδιότητές του ή/και,

β) αναθέτει εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με τον Διαχειριστή.

Για τις ως άνω περιπτώσεις α’ και β’ ο Διαχειριστής παραμένει αποκλειστικά αρμόδιος για την άρτια και ορθή εκτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συμμόρφωση κάθε τρίτου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης της ΡΑΕ σε πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Στις περιπτώσεις α’ και β’ οι επιμέρους όροι και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα τελούν υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.

5. Ο ΟΔΑΗΕ εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τέλη για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ή/και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.

6. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, ο ΟΔΑ-ΗΕ οφείλει να:

α) Συνεργάζεται με τους λοιπούς Διαχειριστές των Αγορών και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την απρόσκοπτη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις στους Κώδικες των Αγορών.
β) Παρέχει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο τρόπο στους Συμμετέχοντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας που διαχειρίζεται τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους σε αυτές.
γ) Εφαρμόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας.
δ) Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις στους Κώδικες των Αγορών.
ε) Συμμετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
στ) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας των Αγορών που διαχειρίζεται.

7. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου δεν θίγει την ισχύ της ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866 (Β΄ 2678), ως προς το τμήμα που αφορά τον ορισμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως ΟΔΑΗΕ. Κατά τα λοιπά, η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της τήρησης από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. των κριτηρίων ορισμού της ως ΟΔΑΗΕ, η έγκριση των τελών που δύναται να χρεωθούν αναφορικά με τις υπηρεσίες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. λόγω εθνικού μονοπωλίου, καθώς και η ανάκληση του ανωτέρω Διαχειριστή, αποτελούν αρμοδιότητες της ΡΑΕ, ως ορίζουσας αρχής, κατά το άρθρο 6 του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.