.

Άρθρο 13
Σκοπός - Αρμοδιότητες της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ», ως προβλέπεται στο άρθρο 117 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Ασκεί τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή της Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά το άρθρο 9 του παρόντος νόμου.

β) Διενεργεί την Ενδοημερήσια Αγορά, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Ενδοημερήσιας Αγοράς, μέχρι την επίτευξη της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών ενδοημερήσιων αγορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 και τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

γ) Είναι αρμόδιος για την Εκκαθάριση των Αγορών τις οποίες διαχειρίζεται.

δ) Είναι αρμόδιος για την Κάλυψη, την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών στις Αγορές τις οποίες διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών σε άλλο νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 11, τις ως άνω σχετικές αρμοδιότητες αναλαμβάνει το νομικό πρόσωπο αυτό, με την επιφύλαξη των οριζομένων στον Κανονισμό 2015/1222.

ε) Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των Κωδίκων των Αγορών και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

στ) Εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τέλη για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τα οποία τελούν υπό την έγκριση της ΡΑΕ, βάσει των λογιστικά διαχωρισμένων λογαριασμών που υποχρεούται να τηρεί ο Διαχειριστής, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 141 του ν. 4001/2011 και τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς κατά τα προβλεπόμενα στους Κώδικες των Αγορών.

ζ) ) Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλου είδους συμβάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εξαιρουμένων των σταθμών ειδικών προγραμμάτων που συνάπτουν Συμβάσεις Συμψηφισμού με Προμηθευτές, όπως τα Φ/Β του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες Κτιρίων (12323/ΓΓ175/09, Β΄ 1079 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου, και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

2. Για τους σκοπούς αυτούς η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.:

α) Παρέχει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο τρόπο στους Συμμετέχοντες τις απαραίτητες πληροφορίες.

β) Αποφεύγει κάθε διάκριση μεταξύ των Συμμετεχόντων και εφαρμόζει κατά την παροχή των υπηρεσιών του διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.

γ) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και υπό τις προϋποθέσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται βάσει του παρόντος νόμου, δύναται να συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις, ιδίως με διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς, καθώς και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενεργείας και άλλους ανάλογους φορείς, σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας και με στόχο τη δημιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα της αρμοδιότητάς της σε τρίτους διαχειριστές ή χρηματιστήρια ενέργειας έναντι αμοιβής, καθώς και να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., εφόσον δεν παρακωλύεται η άρτια εκτέλεση των καθηκόντων της.

4. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.