.

Άρθρο 16
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την επίτευξη της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διαχειριστή της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.

2. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 11 μετά την εκκίνηση της Αγοράς Εξισορρόπησης. Η αρμοδιότητα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 δεν αφορά ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία της αγοράς που προβλέπεται στο ν. 4001/2011.