.

Άρθρο 20

Στην παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136) η φράση «1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται με τη φράση «15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει τη 15η Ιανουαρίου 2017».