.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις επιμέρους διατάξεις του.