.

ΣΛΟΤ 1709 ΕΞ 31.08.2016
Περί των καταστάσεων τέλους έτους

ΕΡΩΤΗΜΑ
Η XXX είναι ανεξάρτητη αρχή που ιδρύθηκε (ως μετεξέλιξη της XXX) με τον XXX.

Λόγω της επικείμενης συντάξεως και υπογραφής των καταστάσεων τέλους έτους (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης – Προσάρτημα) για την διαχειριστική χρήση 1/1---31/12/2015.

Ερωτάται αν με βάση τα ΕΛΠ, η XXX θεωρείται μικρή / μεγάλη ή μεσαία οντότητα, ώστε να προκύψει και το πρότυπο (μορφή) της σύνταξης των ανωτέρω καταστάσεων τέλους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κάθε οντότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 εντάσσεται σε κατηγορία μεγέθους βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του νόμου. Σημειώνεται ότι έχουν επέλθει αλλαγές στο Ν.4308/2014 με το N.4410/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ