Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σεμιναρίου "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Α' μέρος" στης 05.10.16

 

Ερώτηση 1: Οδηγός ταξί, ΜΗ μισθωτός, που έχει νοικιάσει το όχημα και τα έσοδα του είναι οι καθαρές εισπράξεις μετά την αφαίρεση του ενοικίου, υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και εάν όχι, σε τι κατηγορία εντάσσεται αυτό το εισόδημα;

Απάντηση: Απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες - μεταξύ άλλων - οι οποίες είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεσή τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης. (ΠΟΛ.1007/9.1.2015)

Κατόπιν τούτου ο συγκεκριμένος οδηγός ταξί υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και το εισόδημα του θα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Ερώτηση 2: Εάν φυσικό πρόσωπο κάνει πάνω από τρεις συναλλαγές με μετοχές σε επίσημα, οργανωμένα χρηματιστήρια του εξωτερικού (DJ-DAX κτλ.) - αρθ 21 ν. 4172 - θα πρέπει να κάνει έναρξη ή τον καλύπτει το αρθ. 42 σχετικά με τις οργανωμένες αγορές (δεν αναφέρει εάν είναι εσωτερικού ή εξωτερικού).

Απάντηση: Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1105/2014, οι συναλλαγές ενός φορολογούμενου επί των τίτλων του αρθ. 42 εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 21, εφόσον ο φορολογούμενος πληροί αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) πραγματοποίησε κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 συναλλαγές επί των τίτλων αυτών, συνολικής αξίας τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, ανά τρίμηνο, στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων και

β) η αξία χαρτοφυλακίου των τίτλων αυτών του φορολογούμενου, οριζόμενου ως καταθέσεις μετρητών συν τίτλους, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, σε μία τουλάχιστον χρονική στιγμή στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων.

Επομένως, η υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

 

Ερώτηση 3: Ανήλικο τέκνο έχει εισόδημα από ακίνητα (ενοίκια) που του δόθηκαν από δωρεά του παππού. Αν το εισόδημα αυτό είναι πάνω από 3000€ θα κάνει μόνο του δήλωση ή θα δηλώσει τα ενοίκια ο πατέρας; Επίσης το ανήλικο μπαίνει σαν εξαρτώμενο μέλος αφού έχει εισοδήματα πάνω από 3000€;

Απάντηση: Εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα των ανηλίκων τέκνων υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ και εφόσον συνοικούν με το φορολογούμενο, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη. (παρ. 2, άρθ. 11). Περαιτέρω, με την παρ. 4 του άρθ. 11 αναφέρονται μόνο 2 περιπτώσεις για τις οποίες το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση (το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση και συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του). Από το συνδυασμό των δυο διατάξεων θεωρούμε ότι στην περίπτωση που αναφέρετε εξακολουθεί να ισχύει ότι το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Ωστόσο, στη δήλωση δεν θα συμπληρωθεί ο πίνακας 8, αφού το ανήλικο δεν θεωρείται ανήλικο τέκνο.

 

Ερώτηση 4: ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καταβάλλει έξοδα μετακίνησης του προέδρου του με βάση τις αποδείξεις που προσκομίζει (π.χ αποδείξεις διοδίων, καυσίμων, κτλ. μιλάμε για μικροποσά). Θα θεωρηθούν παροχές σε είδος; Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος δεν παίρνει μισθό από το ΝΠ.

Απάντηση: Ως παροχή σε είδος αποτελεί και η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, η οποία αποτιμάται σε ποσοστό 80% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Αντίθετα, οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τα υπόψη οχήματα (καύσιμα, διόδια κλπ) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του παραχωρούμενου εταιρικού οχήματος.

 

Ερώτηση 5: Εταιρεία στην περιοχή του Ασπροπύργου, εκτός της πόλης, έχει ένα ΙΧΕ για τις ανάγκες της. Εάν δεν το είχε θα χρειαζόταν ταξί 2-3 φορές την ημέρα. Το ΙΧΕ θα πάει σε μέλος του Δ.Σ.;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθ. 13, ως παροχή σε είδος δεν καταλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- τα αυτοκίνητα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των αυτοκινήτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη). Κατόπιν, των ανωτέρω, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο όχημα αποτελεί παροχή σε είδος και θα πρέπει να βαρύνει μέλος του Δ.Σ. Εκτός αν αποδεικνύεται ότι εμπίπτει στην προαναφερόμενη περίπτωση.

 

Ερώτηση 6: ΕΙΧ στο όνομα ετερόρρυθμης εταιρείας (99% ομόρρυθμος εταίρος, 1% ετερόρρυθμος εταίρος) με διπλογραφικά βιβλία επιβαρύνει ως παροχή σε είδος, δηλαδή εισόδημα από μισθωτές, τον ομόρρυθμο εταίρο που κάνει χρήση; Το τεκμήριο συντήρησής του;

Απάντηση: Από τις διατάξεις του αρθ. 13 δεν προκύπτει καμία εξαίρεση ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου ή των εταίρων. Όπως προκύπτει και από τη διευκρινιστική εγκύκλιο που έχει δοθεί σχετικά με το θέμα, ο επιμερισμός της παροχής σε είδος που θα ληφθεί υπόψη ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία θα γίνει ισόποσα, ανεξαρτήτως των ποσοστών εισφοράς ή της μορφής των εταίρων, μετόχων κτλ.. Περαιτέρω, δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση με την αντικειμενική δαπάνη των ΕΙΧ εταιρειών, από την οποία πράγματι εξαιρείται ο ετερόρρυθμος εταίρος.

Εκτενέστερη αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα, θα γίνει στο σεμινάριο για τη φορολογία των νομικών προσώπων στις 12/10.

 

Ερώτηση 7: Εταιρεία πληρώνει τα δίδακτρα για αγγλικά σε φροντιστήριο για εργαζόμενό της. Είναι παροχή σε είδος;

Απάντηση: Στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους και στα συγγενικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζόμενων περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι διάφορες πληρωμές που γίνονται απευθείας από τους εργοδότες σε τρίτους, όπως αυτές που γίνονται προς φροντιστήρια, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατασκηνώσεις κ.λπ. και αφορούν την κάλυψη εξόδων διδάκτρων, βρεφονηπιακών σταθμών, κ.λπ. των ανωτέρω προσώπων

 

Ερώτηση 8: Όταν έχουμε συνιδιοκτησία και το 50% του ποσοστού το παραχωρεί ο ένας ιδιοκτήτης στον άλλο τότε αυτός που θα επιβαρυνθεί την αντικειμενική δαπάνη του σπιτιού θα την επιβαρυνθεί ως 100% δωρεάν παραχωρούμενο;

Απάντηση: Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μιας κατοικίας (π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες όπου ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει την κατοικία στο σύνολό της), η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.

 

Ερώτηση 9: Ποιος είναι ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 του παραδείγματος των 2 εταίρων ΟΕ για τα ΕΙΧ;

Απάντηση: Σε αυτήν την περίπτωση θα αναγραφούν τα στοιχεία των ΕΙΧ στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στον πίνακα 5.1.γ, όπως ισχύει και για τα ΕΙΧ της οικογένειας.

Εάν ο χώρος δεν επαρκεί για να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία όλων των αυτοκινήτων που λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να υπολογιστεί η οικεία δαπάνη που βαρύνει το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, θα συμπληρωθούν, κατά την εξής σειρά : α) Τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε αυτοκίνητο που ανήκει στο φορολογούμενο, στη σύζυγό του και στα πρόσωπα που τους βαρύνουν β) Τα ίδια στοιχεία και ποσά δαπάνης, για κάθε E.LX. ή Μ.Χ. αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο τύπου JEEP, που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες ατομικής επιχείρησης του φορολογουμένου ή της συζύγου του. γ) Τα στοιχεία των αυτοκινήτων κάθε εταιρίας ή κοινοπραξίας κ.τ.λ. με τη δαπάνη των οποίων βαρύνετε και ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του και το ποσό της δαπάνης που αντιστοιχεί στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του.

Ωστόσο, για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας ή εταιριών ή κοινωνιών ή κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, θα συμπληρώνεται ανάλογη κατάσταση, στην οποία θα αναλύεται η δαπάνη από τα αυτοκίνητα της εταιρίας, η ιδιότητα των εταίρων (ομόρρυθμος, διαχειριστής Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.), το ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων, κ.τ.λ.

Δεδομένου ότι η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονική η συγκεκριμένη κατάσταση θα πρέπει αν φυλαχτεί και να προσκομιστεί σε περίπτωση ελέγχου.

 

Ερώτηση 10: Τα φροντιστήρια εκπαίδευσης έχουν τεκμήρια;

Απάντηση: Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα φροντιστήρια.

 

Ερώτηση 11: Κατά την ανάλωση κεφαλαίου π.χ. από το 2002 έως και το 2014 για κάλυψη τεκμηρίων τους έτους 2015, ο φορολογούμενος έχει θετικό αλγεβρικό άθροισμα από το 2002 έως και το 2011. Τα έτη 2012,2013,2014 έχει φορολογηθεί και στα 3 χρόνια με τα τεκμήρια αυτών των ετών. Πολλές ΔΟΥ θεωρούν ότι το θετικό αλγεβρικό άθροισμα των ετών από 2002 έως 2011 χάνεται στα επόμενα έτη καθώς πρέπει η κάλυψη των τεκμηρίων με ανάλωση να προκύπτει από συνεχόμενα χρόνια μέχρι τον προηγούμενο χρόνο μειώνοντας έτσι τα όποια κεφάλαια προκύπτουν.

Απάντηση: Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1076/2015 «Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Το θετικό αλγεβρικό άθροισμα των ετών αυτών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε αυτά τα έτη. Αν σε κάποιο έτος ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση την τεκμαρτή δαπάνη τότε θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο προς επίκληση για το έτος αυτό (θεωρείται μηδενικό) και δεν επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών. Αν όμως σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο και υπάρχει απαλλαγή από τις αντικειμενικές δαπάνες των άρθρων 31 και 32 του Κ.Φ.Ε. τότε το έτος αυτό επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών.»

Συνεπώς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τα έτη 2012,2013 και 2014.