.

Φ.80000/οικ.45763/1607/2016/7.10.2016
Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ.

Από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4387/2016 προβλέπεται η διενέργεια απογραφής των εντασσόμενων στο ΕΤΕΑΕΠ ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών Πρόνοιας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με την αριθμ.Φ80000/οικ.35384/1276/1.8.2016 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β'2455/9.8.2016 γίνεται καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας ασφάλισης του άρθρου 53 του Ν.4387/2016, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι Φ.80000/οικ.42490/1486/20.9.2016 (ΑΔΑ: ΩΧΖΟ465Θ1Ω-Ξ53) και Φ.80000/οικ.44586/1559/3.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΨ19465Θ1Ω-9ΣΔ) εγκύκλιοι, με τις οποίες δίνονται οδηγίες για τη διαδικασία απογραφής των φορέων κύριας ασφάλισης, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) καθώς και συνοδευτικοί πίνακες.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενιαία η διαδικασία της απογραφής από όλους τους Φορείς, κρίνεται σκόπιμο να διενεργήσετε την απογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Φ80000/οικ.35384/1276/1.8.2016 και στις εγκυκλίους αυτής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ