.

Άρθρο 69
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης είναι οι ακόλουθοι:

(α) η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων μέσα από βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου και είσπραξης αυτών
(β) ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και η τιμωρία της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.
(γ) η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους και η ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης τους.

2. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας:

(αα) Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών
(ββ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης
(γγ) Διεύθυνση Ελέγχων
(δδ) Διεύθυνση Εισπράξεων
(εε) Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας
(στστ) Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού

β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

(αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης
(ββ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
(γγ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
(δδ) Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενες απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες

(αα) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

3. Στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης, το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει τον Προϊστάμενο αυτής στην άσκηση του έργου του, ως εξής:

(α) Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Συντονισμού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(β) Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Συντονισμού, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξης τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Στην σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης προσωπικού και αναδιοργάνωσης των δομών της Γενικής Διεύθυνσης.
(δ) Στην μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών και στην παροχή φορολογικών υπηρεσιών.