.

Άρθρο 80
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

1. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), είναι Περιφερειακές Φορολογικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) είναι οι παρακάτω:

(α) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής,

(β) η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών,

(γ) η αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων και

(δ) η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

3. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ασκούν, στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητας τους, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 της αριθ. Δ6Α 1126601ΕΞ2013/8-8-2013 (Β'2043) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) διακρίνονται σε:

(α) Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες λειτουργούν και Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης»,

(β) Δ.Ο.Υ. Α'- Β' τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες δεν λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και

(γ) Δ.Ο.Υ. Β' τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, στις οποίες δεν λειτουργούν Γραφεία «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης».

5. Η κατά τόπον αρμοδιότητα όλων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) είναι η καθορισθείσα από τις συστατικές ή τροποποιητικές αυτών πράξεις και αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης.

6. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) διαρθρώνονται στις κατωτέρω οργανικές μονάδες, όπως ειδικότερα απεικονίζονται στο Παράρτημα II το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος:

Ι. Οι Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, σε μία (1) έως δύο (2) Υποδιευθύνσεις, πέντε (5) έως δώδεκα (12) Τμήματα και τρία (3) έως τέσσερα (4) Γραφεία, από τα οποία το ένα υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:

Α. (α) Υποδιεύθυνση 1η

αα) Τμήματα Α1 έως A4 - Ελέγχων

Λειτουργούν από ένα (1) έως τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών, τα οποία αριθμούνται από Α1 έως A4 και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που τους ανατίθενται.

ββ) Τμήμα Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.

(β) Υποδιεύθυνση 2η

Τμήματα Α5 έως Α8 - Ελέγχων

Λειτουργούν τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών, τα οποία αριθμούνται από Α5 έως Α8 και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που τους ανατίθενται.

Β. Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται απευθείας τα κατωτέρω Τμήματα και το Γραφείο :

α) Τμήμα Γ’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

β) Τμήμα Δ’ - Εσόδων, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Εξόδων, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ..

- Στο Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Χολαργού και Ε' Πειραιά λειτουργεί και Γραφείο Εσόδων Αυτοκινήτων.

γ) Τμήμα Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

δ) Τμήμα ΣΤ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λειτουργεί στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

(ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

II. Οι Δ.Ο.Υ. Α’ - Β’ τάξεως, σε τρία (3) Τμήματα και δύο (2) έως τρία (3) Γραφεία, από τα οποία το ένα υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:

α) Τμήμα Α’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

β) Τμήμα Β’ - Εσόδων, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Εξόδων, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ..

- Στο Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Ψυχικού, Β’ Περιστερίου και Ιωνίας θεσσαλονίκης λειτουργεί και Γραφείο Εσόδων Αυτοκινήτων.

γ) Τμήμα Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

III. Οι Δ.Ο.Υ. Β’ τάξεως, σε τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία είναι ομώνυμα με τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. Α'- Β' Τάξεως και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης αυτών, ως κάτωθι:

α) Γραφείο Α’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

β) Γραφείο Β’ - Εσόδων

γ) Γραφείο Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

δ) Γραφείο Δ’ - Διαχείρισης.

7. Α. Στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητας τους, οι αρμοδιότητες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) κατανέμονται στα Τμήματα και στα Γραφεία τους, ως ακολούθως:

Ι. Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως

(α) Τμήματα Α1 έως Α8 - Ελέγχων

(αα) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, όπως καθορίζονται και ανακαθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου, όπως αυτοί καθορίζονται ή ανακαθορίζονται με όμοιες αποφάσεις.

(ββ) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως ισχύουν και με τα εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.

(γγ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.

(δδ) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.

(εε) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

(στστ) Η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

(β) Τμήμα Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης,

i. (αα) Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

(ββ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.

(γγ) Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων.

(δδ) Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για την είσπραξη των φόρων και την διακοπή της παραγραφής.

(εε) Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.

(στστ) Ο συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς επιστροφή με οφειλόμενους από αυτόν φόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν.

(ζζ) Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και των ειδικών διατάξεων.

(ηη) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις.

(θθ) Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.

(ιι) Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής των ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων, σύμφωνα μετά επιχειρησιακά προγράμματα.

(ιαια) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων της Δ.Ο.Υ., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτής.

(ιβιβ) Η νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., για αντικρούσεις προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχων της Δ.Ο.Υ., καθώς και οι αντικρούσεις επί ανακοπών ή λοιπών ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου.

ii. Γραφείο Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος που αφορούν στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

(γ) Τμήμα Γ’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

(αα) Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς την εφαρμογή των οικείων φορολογικών διατάξεων, όπως της υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων, που υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή με άλλες ειδικές διατάξεις, καθώς και η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς.

(ββ) Η διασταύρωση των στοιχείων των δηλώσεων, με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

(γγ) Η αξιοποίηση των στοιχείων, που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, για τους φορολογουμένους που δεν υποβάλλουν ή έπαψαν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή φοροδιαφεύγουν.

(δδ) Η εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών για τον εντοπισμό των φορολογικά υπόχρεων που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ή τις υποβάλλουν εκπρόθεσμα ή σταμάτησαν να υποβάλλουν αυτές, καθώς και όσων δεν έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο και η ανάληψη αποτελεσματικών δράσεων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης ή όπως αυτές τίθενται από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης για την συμμόρφωση τους.

(δ) Τμήμα Δ’ - Εσόδων

i. (αα) Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων, όπως Φόρου Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ), Ακίνητης Περιουσίας.

(ββ) Η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(γγ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. και εν γένει των φορέων είσπραξης.

(δδ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.

(εε) Η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

(στστ) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.

ii. Γραφείο Εσόδων Αυτοκινήτων

(α) Η είσπραξη:

(αα) τελών χαρτοσήμου για τις εκδιδόμενες, αναθεωρούμενες ή επεκτεινόμενες άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, δικύκλων και τρίκυκλων,

(ββ) τελών ταξινόμησης, μεταβίβασης, επιθεώρησης και τελών κυκλοφορίας οχημάτων, που κυκλοφορούν για πρώτη φορά και

(γγ) των Ειδικών Τελών και όλων των εφάπαξ εισφορών.

iii. Γραφείο Εξόδων

(α) Η πληρωμή των δαπανών.

(β) Η τήρηση και η κατάρτιση:

(αα) Των βιβλίων αντιτίμων, κατασχέσεων ή εκχωρήσεων ή επισχέσεων, ειδοποίησης δικαιούχων από τίτλους πληρωμής, γραμματίων είσπραξης μετρητών, γραμματίων και τριπλότυπων είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης,

(ββ) της μηνιαίας κατάστασης είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης από τις κρατήσεις των τίτλων πληρωμής, που εξοφλήθηκαν μέσα στον μήνα και

(γγ) του βοηθητικού βιβλίου παρακολούθησης των γραμματίων είσπραξης συμψηφιστικής διαχείρισης, που εκδίδει το Γραφείο, για την εξόφληση των τίτλων πληρωμής που παρέμειναν ανεξόφλητοι την τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους με τους λογαριασμούς "Τρεχούμενοι λογαριασμοί εξ ενταλμάτων κυρίων διατακτών", "Τρεχούμενοι λογαριασμοί εξ ενταλμάτων των δευτερευόντων διατακτών" «Τρεχούμενοι λογαριασμοί Τρίτων» και των "Χρηματικών Γραμματίων", που περιέρχονται στο Γραφείο για εξόφληση.

(γ) Η μηνιαία και ετήσια απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και η αποστολή σε αυτό των τίτλων πληρωμής και των διαχειριστικών βιβλίων που εξαντλήθηκαν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, τα οποία φυλάσσονται στο Γραφείο.

(δ) Η απόδοση στο Δημόσιο των απαιτήσεων, που παραγράφηκαν.

(ε) Τμήμα Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης,

(αα) Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

(ββ) Η μέριμνα για την εγγραφή των φορολογουμένων στο φορολογικό μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

(γγ) Η δημιουργία και η συντήρηση της γενικής εικόνας του φορολογουμένου, για την παρακολούθηση των μεταβολών φορολογικού ενδιαφέροντος, για τον εντοπισμό φορολογητέας ύλης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Δ.Ο.Υ..

(δδ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος.

(εε) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.

(στστ) Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων στέγασης της Δ.Ο.Υ., για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της, την συντήρηση και επισκευή αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας.

(στ) Τμήμα ΣΤ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λειτουργεί μόνο στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικών

(αα) Η εκτέλεση των επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Ε.Ε.)

(ββ) Η διαβίβαση σε άλλα κράτη - μέλη των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α., επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής.

(γγ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α..

(δδ) Η έκδοση καταστάσεων πληρωμών για την εκταμίευση των ποσών επιστροφής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., του Γ.Λ.Κ. και με την Τράπεζα της Ελλάδος.

(ζ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

i. (αα) Η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα με τις εντολές του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων και η μέριμνα για την κατάθεση των εισπράξεων αυτών.

(ββ) Ο έγκαιρος εφοδιασμός, με εισήγηση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., με τα αναγκαία ένσημα και λοιπό υλικό του Δημοσίου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η παραλαβή και η διαχείριση αυτών και των χρημάτων και η ασφαλής διαφύλαξη τους.

(γγ) Η διάθεση των αξιών και του υλικού του Δημοσίου.

(δδ) Η κατάρτιση μηνιαίας κατάστασης των πωληθέντων ενσήμων και υλικού κατά κατηγορίες, κλάσεις και σειρές και η παράδοση της στο Τμήμα Εσόδων, καθώς και η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου αποθήκης.

(εε) Η προσυπογραφή των πρωτοκόλλων και αποδείξεων παραλαβής και παράδοσης ενσήμων και λοιπών αξιών του Δημοσίου από κοινού με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

(στστ) Η έγκαιρη απόδοση του ετήσιου λογαριασμού διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ζζ) Η Χρεοπίστωση του Ταμία από τον υπεύθυνο του Γραφείου.

ii. Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί κατάστημα ή υποκατάστημα του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.) στην πόλη που εδρεύει η Δ.Ο.Υ., από το

Γραφείο Διαχείρισης ασκείται και η διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας του (Τ.Π.& Δ.), όπως:

(αα) Η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό του Τ.Π. & Δ. και γενικά κάθε εργασία που έχει σχέση με αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ββ) Η κατάρτιση, μηνιαίως, των λογιστικών καταστάσεων και λοιπών διαχειριστικών στοιχείων των εισπράξεων και πληρωμών της διαχείρισης και η έγκαιρη αποστολή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.& Δ..

II. Δ.Ο.Υ. Α- Β’ τάξεως

(α) Τμήμα Α’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

(αα) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση (γ) της περίπτωσης Ι της υποπαραγράφου Α' της ίδιας παραγράφου.

(ββ) Η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

(β) Τμήμα Β’ - Εσόδων

Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως και τα Γραφεία Εξόδων και Εσόδων Αυτοκινήτων αυτού, ίδιες με τις αρμοδιότητες των ομώνυμων Γραφείων του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, επίσης, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση (δ) της περίπτωσης Ι της υποπαραγράφου Α' της ίδιας παραγράφου.

(γ) Τμήμα Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση (ε) της περίπτωσης Ι της υποπαραγράφου Α' της ίδιας παραγράφου.

(δ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Αυτοτελούς Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση (ζ) της περίπτωσης Ι της υποπαραγράφου Α' της ίδιας παραγράφου.

III. Δ.Ο.Υ. Β’ τάξεως

(α) Γραφείο Α’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α'- Β' τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης Π της υποπαραγράφου Α' της ίδιας παραγράφου.

(β) Γραφείο Β’ - Εσόδων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α'- Β' τάξεως και των Γραφείων Εξόδων και Εσόδων Αυτοκινήτων αυτού, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση (β) της περίπτωσης Π της υποπαραγράφου Α' της ίδιας παραγράφου.

(γ) Γραφείο Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α'- Β' τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση (γ) της περίπτωσης II της υποπαραγράφου Α' της ίδιας παραγράφου.

(δ) Γραφείο Δ’ - Διαχείρισης.

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α'- Β' τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση (δ) της περίπτωσης Π της υποπαραγράφου Α' της ίδιας παραγράφου.

Β.- Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)

Σε Δ.Ο.Υ. Α', Α'- Β' και Β’Τάξεως λειτουργούν Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτών, στις έδρες ή σε περιοχές Δήμων, οι οποίες καθορίστηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τις οποίες καθορίστηκαν και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Γραφείων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται από αυτά.

8. Όλες οι Δ.Ο.Υ. όλων των τάξεων παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα II το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.