.

Άρθρο 85
Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι οι παρακάτω:

(α) Ο προσδιορισμός και η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την διασφάλιση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή, την κατοχή, την ενδοκοινοτική διακίνηση, τους ελέγχους και την φορολόγηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, καθώς και τις λοιπές έμμεσες μη εναρμονισμένες φορολογίες σε μεταφορικά μέσα και λοιπά προϊόντα (τέλος ταξινόμησης-φόρος πολυτελείας), κατά το μέρος που έχει ανατεθεί στην Τελωνειακή Υπηρεσία.

(β) Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, η προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού σε ένα ευνοϊκό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον μέσω της παρακολούθησης και του συντονισμού των αναγκαίων ενεργειών για την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης εισροών- εκροών στις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων, σε άμεση συνεργασίαμε άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

(γ) Η βέλτιστη και η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της παρακολούθησης, με ενεργό τρόπο και της συμμετοχής στον εκσυγχρονισμό του εναρμονισμένου ηλεκτρονικού συστήματος, για την διακίνηση των προϊόντων Ε.Φ.Κ. (EMCS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διοικήσεις των άλλων Κρατών-Μελών της Ε.Ε..

(δ) Η στήριξη της οργάνωσης των ελέγχων, η αποφυγή του λαθρεμπορίου και η προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, στον τομέα των Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών φορολογιών, κατά λόγο αρμοδιότητας, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης με λοιπά Κράτη-Μέλη και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με λοιπούς

φορείς και Υπηρεσίες.

(ε) Η στήριξη των εθνικών και διεθνών πολιτικών σε ευαίσθητους τομείς (όπως η υγεία, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η ενέργεια), σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς.

(στ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας από τις ειδικές αποκεντρωμένες και τις περιφερειακές υπηρεσίες και η παροχή οδηγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής.

2. Η Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω :

(α) Τμήμα Α'- Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και Διοικητικής Συνεργασίας

(β) Τμήμα Β'- Φορολογίας Αλκοολούχων και Καπνικών Προϊόντων

(γ) Τμήμα Γ'- Φορολογίας Αυτοκινήτων Οχημάτων και Λοιπών Φορολογιών

(δ) Τμήμα Δ'- Φ.Π.Α. Εισαγωγών-Εξαγωγών.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

(α) Τμήμα Α'- Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και Διοικητικής Συνεργασίας

(αα) Η μελέτη και η παρακολούθηση της διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας και η συμμετοχή στην θέσπιση των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων, σχετικά με:

i) την επιβολή του Ε.Φ.Κ. επί των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις αντικειμενικές απαλλαγές από την επιβολή του φόρου στα προϊόντα αυτά,

ii) το γενικό καθεστώς των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.,

iii) την διοικητική συνεργασία στον τομέα των Ε.Φ.Κ. και

iv) το ηλεκτρονικό σύστημα ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου προϊόντων Ε.Φ.Κ. (EMCS-Excise Movement & Control System).

(ββ) Η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών διατάξεων και η προσαρμογή προς την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.).

(γγ) Η κατάρτιση και η εισήγηση νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων διοικητικών πράξεων για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας και η συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, όσον αφορά στο γενικό καθεστώς των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., στην διοικητική συνεργασία και στο EMCS.

(δδ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της εφαρμογής:

i) της ανωτέρω νομοθεσίας από τις Τελωνειακές Αρχές, καθώς και της νομοθεσίας που σχετίζεται με την τελωνειακή εποπτεία των φορολογικών αποθηκών των ενεργειακών προϊόντων και των φορολογικών διατάξεων που αναφέρονται σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα και

ii) του Καν. (ΕΕ) 389/2012, «για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των Ε.Φ.Κ.», ως κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης με τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κ-Μ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων Ε.Φ.Κ. Η παρακολούθηση και η διαχείριση της ηλεκτρονικής βάσης SEED (System for the Exchange of Excise Data).

(εε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων από την φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τα προϊόντα αυτά. Η συγκέντρωση, η τήρηση και η αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα, την εισαγωγή και την διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

(στστ) Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε όργανα της Ε.Ε. ή άλλων Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών.

(ζζ) Η κατεύθυνση, η παρακολούθηση και η συνεργασία επί των διαδικαστικών και νομικών θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του EMCS ως υπηρεσία υποστήριξης (helpdesk).

(ηη) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) Τμήμα Β ' - Φορολογίας Αλκοολούχων και Καπνικών Προϊόντων

(αα) Η μελέτη και η παρακολούθηση της διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας και η συμμετοχή στην θέσπιση των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων σχετικά με την επιβολή του Ε.Φ.Κ. επί της αιθυλικής αλκοόλης, των αλκοολούχων προϊόντων, του οίνου, του ζύθου και των προϊόντων καπνού, καθώς και με τις αντικειμενικές απαλλαγές από την επιβολή του φόρου στα προϊόντα αυτά.

(ββ) Η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών διατάξεων και η προσαρμογή προς την νομολογία του Δ.Ε.Ε..

(γγ) Η κατάρτιση και η εισήγηση νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων διοικητικών πράξεων για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας.

(δδ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας:

i) για την φορολογία των προϊόντων των προηγούμενων περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου από τις Τελωνειακές Αρχές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα προϊόντα αυτά

ii) για την τελωνειακή εποπτεία των φορολογικών αποθηκών αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων προϊόντων, οίνου, ζύθου και προϊόντων καπνού και των φορολογικών διατάξεων που αναφέρονται σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα και

iii) για το καθεστώς λειτουργίας, ενδεικτικά, των μονάδων παραγωγής, μεταποίησης αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων προϊόντων, οίνου, ζύθου και προϊόντων καπνού, κατά το μέρος που έχει ανατεθεί στην Τελωνειακή Υπηρεσία.

(εε) Η τήρηση γενικού μητρώου κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων.

(στστ) Η μέριμνα για την εκτύπωση και διάθεση ενσήμων ταινιών φορολογίας αλκοολούχων ποτών και καπνού.

(ζζ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων από την φορολογία αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων προϊόντων, οίνου, ζύθου και προϊόντων καπνού και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τα προϊόντα αυτά. Η συγκέντρωση, η τήρηση και η αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα, την εισαγωγή, την παραγωγή και την διακίνηση των εν λόγω προϊόντων.

(ηη) Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε όργανα της Ε.Ε. ή άλλων Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών.

(γ) Τμήμα Γ'- Φορολογίας Αυτοκινήτων Οχημάτων και Λοιπών Φορολογιών

(αα) Η μελέτη και η παρακολούθηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τις φορολογικές επιβαρύνσεις των αυτοκινήτων οχημάτων και λοιπών προϊόντων (πλην των εναρμονισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και του Φ.Π.Α.), με τις αντικειμενικές απαλλαγές από την επιβολή των φόρων στα προϊόντα αυτά, καθώς και με τους λοιπούς φόρους, δικαιώματα, τέλη και εισφορές τρίτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

(ββ) Η προσαρμογή των εθνικών διατάξεων προς την νομολογία του Δ.Ε.Ε..

(γγ) Η κατάρτιση και η εισήγηση νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων διοικητικών πράξεων για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας. (δδ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας:

i) για την φορολογία των προϊόντων των προηγούμενων περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου από τις Τελωνειακές Αρχές και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα προϊόντα αυτά,

ii) για την τελωνειακή εποπτεία των φορολογικών αποθηκών οχημάτων και

λοιπών προϊόντων,

iii) των φορολογικών διατάξεων που αναφέρονται στο καθεστώς της τελωνειακής επίβλεψης των αυτοκινήτων οχημάτων και

iv) των διατάξεων που αναφέρονται σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα.

(εε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων από την φορολογία των προαναφερθέντων στις προηγούμενες περιπτώσεις προϊόντων και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τα προϊόντα αυτά. Η συγκέντρωση, η τήρηση και η αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα έσοδα, την εισαγωγή, την παραγωγή και την διακίνηση των αυτοκινήτων και των λοιπών προϊόντων.

(στστ) Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε όργανα της Ε.Ε. ή άλλων Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών.

(δ) Τμήμα Δ'- Φ.Π.Α. Εισαγωγών - Εξαγωγών

(αα) Η μελέτη και η παρακολούθηση της σχετικής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας (Κοινοτική Οδηγία Φ.Π.Α. 2006/112/ΕΚ) και η μέριμνα για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της.

(ββ) Η κατάρτιση και η παρακολούθηση της εφαρμογής νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για την εφαρμογή του Φ.Π.Α.:

i) στις εισαγωγές και εξαγωγές και στις απαλλαγές που απορρέουν από αυτές,

ii) στις παραδόσεις και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και καπνικών προϊόντων),

iii) στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων (αυτοκίνητα και αεροσκάφη) και

iv) στις παραδόσεις και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων που υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

(γγ) Η παροχή πληροφοριών, διευκρινίσεων και κατευθύνσεων και η παρακολούθηση της εφαρμογής του Φ.Π.Α. στις εισαγωγές και εξαγωγές και, γενικά, στις διεθνείς συναλλαγές, όπως ορίζεται κάθε φορά από την σχετική νομοθεσία.

(δδ) Η λήψη των αναγκαίων μέτρων, σε συνεργασία με τις άλλες τελωνειακές Διευθύνσεις, όπου αυτό απαιτείται, για την εφαρμογή διαδικασιών είσπραξης ή απαλλαγής από Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, καθώς και για τον Φ.Π.Α. των παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

(εε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εσόδων από Φ.Π.Α. αρμοδιότητας της Τελωνειακής Υπηρεσίας, η συγκέντρωση και η τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων.

(στστ) Η διαβίβαση, σε ημερήσια βάση, στις τελωνειακές αρχές των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α.

(ζζ) Η κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων για Κ.Α.Ε. αρμοδιότητας του Τμήματος και η διαβίβαση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

(ηη) Η παρακολούθηση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Φ.Π.Α., όταν συζητούνται θέματα που άπτονται των τελωνειακών αρμοδιοτήτων, καθώς και σχετικών ομάδων εργασίας και σεμιναρίων, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής, σε άλλο Τμήμα της Διεύθυνσης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.