.

Άρθρο 86
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου είναι οι παρακάτω:

(α) Η διαχείριση των πληροφορικών συστημάτων των Τελωνείων, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η επιχειρησιακή υποστήριξη των λειτουργιών που αφορούν στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την διευκόλυνση του εμπορίου, στα πλαίσια της στρατηγικής για το Ηλεκτρονικό Τελωνείο.
(β) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων και η παροχή επιχειρησιακής υποοτήριξης/βοήθειας στην χρήση των σχετικών εφαρμογών.
(γ) Η παροχή υποοτήριξης/βοήθειας στους τελωνειακούς υπαλλήλους στην χρήση των ηλεκτρονικών διαδικασιών.
(δ) Ο συντονισμός των ενεργειών για την ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων, η παρακολούθηση της ανάπτυξης και ο έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με στόχο την δημιουργία ενός πλήρους ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τα Τελωνεία.
(ε) Η ανταλλαγή πληροφοριών με τις αντίστοιχες εθνικές μονάδες των άλλων Κ-Μ, με σκοπό την ορθή ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών/συναλλαγών.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω :

α) Τμήμα Α'- Διευκόλυνσης Εμπορίου και Οικονομικών Φορέων
β) Τμήμα Β'- Υποστήριξης Ελέγχου
γ) Τμήμα Γ'- Υποστήριξης Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών
δ) Τμήμα Δ'- Υποστήριξης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Ταμειακής Διαχείρισης.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως :

(α) Τμήμα Α' - Τμήμα Διευκόλυνσης Εμπορίου και Οικονομικών Φορέων

(αα) H παρακολούθηση και η προώθηση για υλοποίηση, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) των προγραμμάτων του Ηλεκτρονικού Τελωνείου.
(ββ) Η διαχείριση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης (portal) των Ελληνικών Τελωνείων και η φροντίδα για την κατάλληλη μορφοποίηση των αναρτώμενων πληροφοριών, για την διαρκή ενημέρωση των οικονομικών φορέων, των πολιτών και των υπαλλήλων.
(γγ) Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός για την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης οικονομικών φορέων σε θέματα τελωνειακών ηλεκτρονικών συναλλαγών.
(δδ) Η κεντρική υποστήριξη των χρηστών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης.
(εε) Η μελέτη και η ανάλυση, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις, των επιχειρησιακών απαιτήσεων και η διαχείριση των εφαρμογών/υποσυστημάτων:

i) ενιαίας θυρίδας (Single Window), για την διευκόλυνση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της χώρας,

ii) Αδειών και Εγκρίσεων (όπως Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων, Αποθηκευτών, Εγκεκριμένων, Διακινητών, SEED),

iii) Εγγυήσεων,

iv) Παρακολούθησης Φυσικών και Ανθρώπινων Πόρων και

v) Μητρώου Συναλλασσομένων (EORI) και Πιστοποίησης εσωτερικών χρηστών

(στστ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) Τμήμα Β'- Υποστήριξης Ελέγχου

(αα) Η μελέτη, η ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και η υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των υφιστάμενων ή των νέων εφαρμογών, που προορίζονται για τα Τελωνεία, σε θέματα Διαχείρισης Υποθέσεων και Υποστήριξης Αποφάσεων του Ολοκληρωμένου Τελωνειακού Πληροφοριακού Συστήματος Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, καθώς και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών, που απευθύνεται στα Τελωνεία.

(ββ) Η παρακολούθηση των λειτουργιών υποστήριξης, της συλλογής στατιστικών στοιχείων και της δημιουργίας αναφορών σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

(γγ) Η υποστήριξη της άμεσης αποτύπωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου, καθώς και του συνόλου των διωκτικών διαδικαστικών εργασιών σε στατιστικά επεξεργάσιμες μορφές, για χρήση των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και των λοιπών Τελωνειακών Αρχών.

(δδ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των χρηστών (help desk) των Πληροφοριακών Συστημάτων των Τελωνείων σε ότι αφορά αφενός, στην αναφορά προβλημάτων και αφετέρου στην υποβοήθηση των χρηστών με οδηγίες για την χρήση των υποσυστημάτων.

(γ) Τμήμα Γ'- Υποστήριξης Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών

(αα) Η μελέτη, η ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και η υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των υφιστάμενων ή των νέων εφαρμογών, που προορίζονται για τα Τελωνεία, σε θέματα:

i) Συνοπτικών Δηλώσεων Εισόδου και Δηλωτικών Εισαγωγής,

ii) Εισαγωγής των εμπορευμάτων και της θέσης αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία ή σε ανασταλτικό καθεστώς κατά την εισαγωγή (αποταμίευση, τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, προσωρινή εισαγωγή),

iii) Δασμολογίου (TARIC) και αυτόματου υπολογισμού δασμών/φόρων,

iv) Δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων

v) Εξαγωγής και επανεξαγωγής και

vi) Διαμετακόμισης (TRANSIT).

(ββ) Η υποστήριξη των χρηστών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

(δ) Τμήμα Δ ' - Υποστήριξης Ε.Φ.Κ. και Ταμειακής Διαχείρισης

Στο Τμήμα Υποστήριξης Ε.Φ.Κ. και Ταμειακής Διαχείρισης υπάγονται τα Γραφεία «Ε.Φ.Κ.» και «Ταμειακής Λογιστικής Διαχείρισης και Ηλεκτρονικών Πληρωμών», στα οποία κατανέμονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες του, ως κάτωθι: Γραφείο Ε.Φ.Κ.

(αα) Η μελέτη, η ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και η υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των υφιστάμενων ή νέων εφαρμογών, που προορίζονται για τα Τελωνεία, σε θέματα:

i) Εμπορευμάτων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

ii) Τέλους ταξινόμησης οχημάτων,

iii) Ηλεκτρονικών διαδικασιών ενδοκοινοτικής διακίνησης προϊόντων Ε.Φ.Κ. και

iv) Επιστροφών Ε.Φ.Κ.

(ββ) Η υποστήριξη των χρηστών σε θέματα αρμοδιότητας του.

Γραφείο Ταμειακής Λογιστικής Διαχείρισης και Ηλεκτρονικών Πληρωμών

(αα) Η μελέτη, η ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και η υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των υφιστάμενων ή νέων εφαρμογών, που προορίζονται για τα Τελωνεία σε θέματα Ταμειακής Λογιστικής Διαχείρισης και Ηλεκτρονικών Πληρωμών.

(ββ) Η υποστήριξη των χρηστών σε θέματα αρμοδιότητας του.

4. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης μπορεί να ανατίθεται, με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής, σε άλλο Τμήμα της Διεύθυνσης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.