.

Άρθρο 87
Τελωνειακές Περιφέρειες

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Τελωνειακών Περιφερειών, επιπέδου Διεύθυνσης, είναι οι παρακάτω:

(α) Η επιτυχής εποπτεία και ο έλεγχος των υπαγόμενων στην χωρική τους αρμοδιότητα Τελωνείων, για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

(β) Η αποτελεσματική συμβολή στην διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της δασμολογικής και κάθε άλλης τελωνειακής νομοθεσίας, με την παροχή σχετικών οδηγιών και η επίλυση ή η προώθηση αρμοδίως σχετικών θεμάτων, που ανακύπτουν στα Τελωνεία χωρικής τους αρμοδιότητας.

(γ) Η αποτελεσματική συνδρομή στα Τελωνεία της χωρικής τους αρμοδιότητας, σχετικά με τον τελικό προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας εισαγόμενων εμπορευμάτων και οχημάτων, προς αποφυγή υποτιμολογήσεων και υπερτιμολογήσεων.

(δ) Η προστασία του δημοσίου στα φορολογικά δικαστήρια με διάδικο τα Τελωνεία.

2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

(α) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών των νομών Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αργολίδας, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4.

(β) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών των νομών Ημαθίας,Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4.

(γ) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας,

Λακωνίας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

(δ) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Καβάλας, με έδρα την Καβάλα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών των νομών Καβάλας, Δράμας, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

(ε) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Βόλου, με έδρα τον Βόλο, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

(στ) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών του νομού Δωδεκανήσου.

(ζ) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών των νομών Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας.

(η) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών των νομών Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

(θ) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Λέσβου, με έδρα την Μυτιλήνη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών των νομών Λέσβου και Χίου.

(ι) Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Σύρου, με έδρα τη Σύρο, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνειακών Υπηρεσιών των νομών Κυκλάδων και Σάμου.

3. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Α'- Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού

β) Τμήμα Β'- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας

γ) Τμήμα Γ'- Φορολογικής Διαδικασίας

δ) Τμήμα Δ'- Δασμοφορολογητέας Αξίας.

4. Οι αρμοδιότητες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως ακολούθως:

Ι. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής

(α) Τμήμα Α'- Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού

(αα) Η παρακολούθηση και η παροχή οδηγιών στα Τελωνεία, σχετικά με τις κείμενες περί δημοσίων εσόδων διατάξεις, καθώς και με θέματα εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας και τελωνειακών παραβάσεων διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα, για τα Τελωνεία του νομού Αττικής.

(ββ) Η παραλαβή, η καταχώρηση και η κοινοποίηση στα Τελωνεία του νομού Αττικής προγραμμάτων πλειστηριασμού και πτωχεύσεων.

(γγ) Η παραλαβή, η καταχώρηση και η κοινοποίηση στα Τελωνεία της Τελωνειακής Περιφέρειας αποφάσεων παρέμβασης για παραποιημένα/ απομιμητικά, πειρατικά και γενικότερα προϊόντα που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(δδ) Η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. των εκθέσεων λειτουργίας των Τελωνείων της Τελωνειακής Περιφέρειας, καθώς και των τριμηνιαίων στοιχείων που αφορούν στους προγραμματισμένους ελέγχους στόχων για τα Τελωνεία αυτά.

(εε) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Επιτροπών:

i) της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.) Πειραιά

ii) του άρθρου 18 του ν. 718/1977 «Περί Εκτελωνιστών» (Α' 304) και

iii) της Επιτροπής Υπερημεριών του άρθρου 41 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

(στοτ) Η έγκριση των κανονικών και αναρρωτικών αδειών των Προϊσταμένων των Τελωνείων.

(ζζ) Ο χειρισμός θεμάτων αμοιβαίας συνδρομής για είσπραξη απαιτήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλη την Επικράτεια.

(ηη) Η διαχείριση των μέσων ελέγχου και εξοπλισμού των Τελωνειακών Αρχών όλης της Επικράτειας.

(θθ) Η παραλαβή και η διαχείριση των ειδών ιματισμού των υπαλλήλων των Τελωνείων όλης της Επικράτειας, καθώς και η τήρηση μητρώου υπηρεσιακών ταυτοτήτων αυτών.

(ιι)  Η κεντρική διαχείριση δειγμάτων ναρκωτικών ου­σιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

(ιαια) Η πρόταση στην αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε. για την κατάρτιση και η εκτέλεση προϋπολογισμού των σχετικών ειδικών φορέων.

(ιβιβ) H διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(β) Τμήμα Β'- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας

(αα) Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής, δασμολογικής και κοινοτικής νομοθεσίας και κάθε άλλης νομοθεσίας και η παροχή σχετικών οδηγιών στα Τελωνεία.

(ββ) Η τήρηση διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, την τροποποίηση και την ανάκληση αδειών συνολικής εγγύησης διαμετακόμισης, στην περιοχή του νομού Αττικής.

(ΥΥ) Η τήρηση διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση αδειών:

i) τελωνειακής αποταμίευσης, προσωρινής εισαγωγής προς επανεξαγωγή, προσωρινής εξαγωγής προς επανεισαγωγή, ειδικού προορισμού, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο,

ii) αποθηκών ανεφοδιασμού, προσωρινής εναπόθεσης, εγκεκριμένων αποθηκευτών Ε.Φ.Κ., εγκεκριμένων παραληπτών Ε.Φ.Κ, εγκεκριμένων αποθηκευτών οχημάτων, παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών,

iii) απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγών–εξαγωγών, εγκεκριμένου εξαγωγέα και πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα

iv) εγκεκριμένου αποστολέα/παραλήπτη διαμετακόμισης.

(δδ) Η έκδοση αποφάσεων:

i) αχρεωστήτως εισπραχθέντων, για λογαριασμό των Τελωνείων Β' τάξης.

ii) καθορισμού διμήνου απόσταξης τσίπουρου των διήμερων αποοταγματοποιών των Τελωνείων της Τελωνειακής Περιφέρειας.

(εε) Η συγκρότηση επιτροπών και η έκδοση σχετικών αποφάσεων για τον καθορισμό:

i) της συμμετοχής πρώτων υλών στα παράγωγα προϊόντα τελειοποίησης

ii) της συμμετοχής πρώτων υλών στα παράγωγα προϊόντα για την απαλλαγή του Φ.Π.Α. των εισαγόμενων εμπορευμάτων και

iii) των συντελεστών ανάλωσης Ε.Φ.Κ. στα παραγόμενα προϊόντα για την επιστροφήτου Ε.Φ.Κ επί των εξαχθέντων προϊόντων.

(στστ) Η συγκρότηση επιτροπών για την καταστροφή των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων.

(ζζ) Η παρακολούθηση, σε όλη την Επικράτεια:

i) ατελειών και προσωρινής εισαγωγής,

ii) οχημάτων (πολυτέκνων, μετοικούντων, αναπήρων),

(ηη)  Η πανελλαδική διαχείριση (παραλαβή, αποθή­κευση, τήρηση μητρώου, διανομή, παράδοση) των τε­λωνειακών μέσων ελέγχου που υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

(θθ) Η διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στην τελωνειακή παρέμβαση για τα προϊόντα παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Καν. (ΕΕ) 1891/2004, για όλη την Επικράτεια.

(ιι) Η συλλογή στοιχείων που αφορούν σε περιπτώσεις απάτης και παρατυπίες για θέματα ιδίων πόρων της Κοινότητας και γεωργικών προϊόντων, για όλη την Επικράτεια.

(γ) Τμήμα Γ'- Φορολογικής Διαδικασίας

Η παρακολούθηση, η μελέτη και η διαχείριση φακέλων προσφυγών κατά πράξεων του Τελωνείου Αθηνών, καθώς και των Τελωνείων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς του νομού Αττικής και η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αττικής. Η μελέτη και η διαχείριση των δικαστικών αποφάσεων επί των προσφυγών.

(δ) Τμήμα Δ'- Δασμοφορολογητέας Αξίας

Η θεώρηση των σχετικών τιμολογίων εισαγωγής και η παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τον τελικό καθορισμό από τις Τελωνειακές Αρχές της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων-οχημάτων, τα οποία τελωνίζονται στα Τελωνεία όλης της Επικράτειας, εκτός των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας,

Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

II. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

(α) Τμήμα Α'- Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων αα ' και ββ' για τα Τελωνεία του νομού Θεσσαλονίκης, γγ', δδ', εε' (για τις αντίστοιχες Επιτροπές), οτστ', ιαια' και ιβιβ' του Τμήματος Α'- Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.

(β) Τμήμα Β'- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων αα ', ββ ' (για τα Τελωνεία του νομού Θεσσαλονίκης), γγ', δδ', εε'και στστ' του Τμήματος Β'- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.

(γ) Τμήμα Γ'- Φορολογικής Διαδικασίας

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Γ'- Φορολογικής Διαδικασίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τις τελωνειακές αρχές του νομού Θεσσαλονίκης.

(δ) Τμήμα Δ'- Δασμοφορολογητέας Αξίας

Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δ'- Δασμοφορολογητέας Αξίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τα εμπορεύματα-οχήματα που τελωνίζονται στους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

5. Οι αρμοδιότητες των λοιπών Τελωνειακών Περιφερειών είναι οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων γγ', δδ' και στστ' του Τμήματος Α'- Γενικών θεμάτων και Δικαστικού και με αυτές των περιπτώσεων αα', γγ', δδ', εε' και στστ' του Τμήματος Β'- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.

6. Τις αρμοδιότητες των Τελωνειακών Περιφερειών Πατρών, Καβάλας, Βόλου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λέσβου και Σύρου ασκούν οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων Α' τάξης της έδρας αυτών.

Η υποπερίπτωση ιι αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΔΣΤΕΠ/Β/5002471/ΕΞ2015/15, ΦΕΚ-235 Β/17-2-15.
Η υποπερίπτωση ιι αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΔΣΤΕΠ/Β/5002471/ΕΞ2015/15, ΦΕΚ-235 Β/17-2-15.