.

Άρθρο 89
Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού είναι η διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης του δημοσίου υλικού προς όφελος του Δημοσίου και των πολιτών.

2. (α) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, έχει έδρα στο Νομό Αττικής και ασκεί τις καθ' ύλην αρμοδιότητες της, στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητας της, η οποία εκτείνεται:

(i) στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.

(ii) σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τα Τμήματα Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, Α' Εισαγωγών - Εξαγωγών θεσσαλονίκης και Λάρισας, εφόσον πρόκειται για αρμοδιότητες που ασκούνται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Τμημάτων.

(β) Οι συναφείς προς το έργο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού εργασίες, οι οποίες αφορούν σε υλικά ή σε τροχοφόρα, που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες δεν έχουν συσταθεί Τελωνειακές Περιφερειακές Υπηρεσίες για την άσκηση των εργασιών αυτών, ανατίθενται σε άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών (Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Υ.Δ.Ε.) και η ανωτέρω Διεύθυνση παρέχει συνδρομή σε αυτές.

3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω :

α) Τμήμα Α' - Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

β) Τμήμα Β'- Αποθηκών

γ) Τμήμα Γ'- Πωλήσεων.

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

(α) Τμήμα Α' - Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού

Στο Τμήμα Α'- Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού υπάγονται τα Γραφεία «Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης» και «Δικαστικού», στα οποία κατανέμονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες του, ως κάτωθι:

Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

(αα) Η μέριμνα για την σωστή λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Διεύθυνσης.

(ββ) Ο έλεγχος της κίνησης, της συντήρησης, της επισκευής και του εφοδιασμού των υπηρεσιακών οχημάτων και λοιπών μέσων, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Αποθηκών.

(γγ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των χώρων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού.

(δδ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(εε) Η τήρηση των λογαριασμών των πελατών και η μέριμνα για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.

(στοτ) Η διενέργεια των χρηματικών συναλλαγών με τους αγοραστές.

(ζζ) Η είσπραξη του τέλους ταξινόμησης.

(ηη) Η σύνταξη των αναγγελιών οφειλής δημοσίων υπαλλήλων από πωλήσεις οχημάτων σε αυτούς και η αποστολή αυτών στις Υπηρεσίες των υπαλλήλων, για παρακράτηση του οφειλόμενου ποσού από τις αποδοχές τους.

(θθ) Η προώθηση στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. των πληρωμών των παροχών Υπηρεσιών (όπως εταιρείες φύλαξης, μεταφοράς αυτοκινήτων, συντήρησης πληροφοριακού συστήματος).

(ιι) Η μέριμνα για τις εκκαθαρίσεις διατακτικών.

(ιαια) Ο χειρισμός κάθε άλλης εργασίας, σχετικής με την λειτουργία της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.

Γραφείο Δικαστικού

(αα) Η διεκπεραίωση των διαπιστουμένων παραβάσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η διενέργεια προανακριτικών πράξεων, η καταμήνυση των διαπιστούμενων παραβάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα δικαστήρια επί των υποθέσεων αυτών.

(ββ) Η παρακολούθηση των ενεργειών είσπραξης των απαιτήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(γγ) Οι ενέργειες για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για την αντίκρουση διεκδικήσεων κατά του Δημοσίου για πράξεις της Διεύθυνσης.

(β) Tμήμα Β'- Αποθηκών

Στο Τμήμα Β'- Αποθηκών υπάγονται τα Γραφεία «Διαχείρισης Αυτοκινήτων- Δικύκλων», «Διαχείρισης Ειδών» και «Αποθηκών Τρίτων και Παραδόσεων», στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες του, ως κάτωθι :

Γραφείο Διαχείρισης Αυτοκινήτων - Δικύκλων

(αα) Η λήψη, από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τις Δ.Ε.Κ.Ο. των αναγγελιών ειδών (τροχοφόρων, πλωτών μέσων και λοιπών ειδών).

(ββ) Η παραλαβή των αναγγελθέντων ειδών (οχημάτων-δικύκλων, υλικών), η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων, η δημιουργία φακέλων για τα ανωτέρω είδη και η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος.

(γγ) Η μέριμνα:

i) για τη σωστή φύλαξη, τη φωτογράφηση (όπου κρίνεται αναγκαίο) και την καλή κατάσταση των παραληφθέντων ειδών και

ii) για τη σωστή κατανομή των υπό διαχείριση ειδών στους χώρους αποθήκευσης (στεγασμένους και υπαίθριους), καθώς και για τη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης σε καλή κατάσταση.

(δδ) Η εισαγωγή στο μηχανογραφικό σύστημα των απαιτούμενων στοιχείων.

(εε) Ο έλεγχος των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη δημοπράτηση των ειδών και η προώθηση στο Γραφείο Εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Γ' - Πωλήσεων για κοστολόγηση αυτών.

(στστ) Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων - αγοραστών για τα δημοπρατούμενα είδη.

(ζζ) Η μέριμνα για την απόδοση ειδών στους δικαιούχους, ύστερα από παραγγελίες των δικαιοδοτικών οργάνων, τα οποία είδη είχαν περιέλθει στη διαχείριση της Διεύθυνσης.

(ηη) Η παράδοση των πωληθέντων ειδών στους αγοραστές ή η απόδοση αυτών στους δικαιούχους.

Γραφείο Διαχείρισης Ειδών

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Αυτοκινήτων - Δικύκλων, για τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Ειδών.

Γραφείο Αποθηκών Τρίτων και Παραδόσεων

(αα) Η σύνταξη των φακέλων των ειδών που θα δημοπρατηθούν, παραμένοντας στις αποθήκες τρίτων και η εισαγωγή στο μηχανογραφικό σύστημα των απαιτούμενων στοιχείων.

(ββ) Η μέριμνα για τη μεταφορά των ανωτέρω ειδών στις αποθήκες της Διεύθυνσης στην Αττική ή οι ενέργειες για την παραμονή αυτών στους χώρους των διακατεχουσών Υπηρεσιών.

(γγ) Ο έλεγχος των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη δημοπράτηση των ειδών και η μέριμνα για την εκκίνηση των διαδικασιών εκποίησης τους από το Τμήμα Γ' -Πωλήσεων.

(δδ) Ο συντονισμός των ενεργειών και η αποστολή εκπροσώπων της Διεύθυνσης κατά τις παραδόσεις στους αγοραστές των αντικειμένων που βρίσκονται σε αποθήκες τρίτων εντός του νομού Αττικής, σε περίπτωση που η εκποίηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση.

(εε) Η προώθηση στο Γραφείο Εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Γ'- Πωλήσεων για τις κοστολογήσεις αυτοκινήτων και υλικών που βρίσκονται σε διάφορες αποθήκες και δεν μεταφέρονται στις αποθήκες της Διεύθυνσης.

(στστ) Η συνεργασία:

i) με τα διάφορα Τελωνεία (κυρίως νησιωτικών περιοχών) που διενεργούν τις κατά τόπους δημοπρασίες και

ii) με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (όπως Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Υ.Δ.Ε.) για την αποτελεσματική διεξαγωγή των δημοπρασιών σε περιοχές που δεν δραστηριοποιείται η Διεύθυνση.

(ζζ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων καταστροφής υλικών, σε περίπτωση που κριθεί ότι στερούνται εμπορικής αξίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Γ' - Πωλήσεων.

(ηη) Η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν παραληφθέντα και διαχειρισθέντα από τη Διεύθυνση είδη, ύστερα από αιτήματα πολιτών.

(γ) Τμήμα Γ'-Πωλήσεων

Στο Τμήμα Γ'- Πωλήσεων υπάγονται τα Γραφεία «Πωλήσεων Αυτοκινήτων- Δικύκλων», «Πώλησης Ειδών» και «Εμπειρογνωμόνων», στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες του, ως κάτωθι :

Γραφείο Πωλήσεων Αυτοκινήτων-Δικύκλων

(αα) Η παραλαβή, από το Τμήμα Β'- Αποθηκών των φακέλων των ειδών, τα οποία είναι έτοιμα προς δημοπράτηση και η σύνταξη των διακηρύξεων δημοπράτησης.

(ββ) Η διενέργεια των πλειοδοτικών δημοπρασιών (ηλεκτρονικών ή προφορικών).

(γγ) Η σύνταξη, από την Επιτροπή Δημοπρασιών, η οποία απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, τον Προϊστάμενο του παρόντος Τμήματος και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης, των σχετικών πρακτικών δημοπρασιών (μεμονωμένο για κάθε όχημα και συγκεντρωτικό για κάθε δημοπρασία).

(δδ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, για την αποδοχή ή μη των επιτευχθεισών τιμών.

(εε) Η εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

(στστ) Η διενέργεια των διακανονισμών των τιμημάτων των πωληθέντων ειδών, μετά από την οριστικοποίηση, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών.

(ζζ) Η λήψη και η εκτίμηση των αιτημάτων:

i) για παράταση του χρονικού διαστήματος του διακανονισμού και προώθηση τους στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για λήψη αποφάσεων.

ii) αναστροφής αγοραπωλησιών, καθώς επίσης και εκείνων που αφορούν σε αποζημιώσεις λόγω επελθουσών ζημιών ή απωλειών, σε συνεργασία με το Γραφείο Εμπειρογνωμόνων και προώθηση τους στον Προϊστάμενο τηςΔιεύθυνσης, για λήψη αποφάσεων

iii) αποζημιώσεων ιδιοκτητών, λόγω εκποίησης των αντικειμένων τους και προώθηση τους στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών για λήψη αποφάσεων και

iv) επιστροφής στον κάτοχο σε υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων.

(ηη) Η μέριμνα για την κίνηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την παραχώρηση οχημάτων και υλικών στο Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Γραφείο Πώλησης Ειδών

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Πωλήσεων Αυτοκινήτων - Δικύκλων, για τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Γραφείου Πώλησης Ειδών.

(γ) Γραφείο Εμπειρογνωμόνων

(αα) Η εκτίμηση της αξίας και ο χαρακτηρισμός των παραληφθέντων οχημάτων, πλωτών και λοιπών υλικών και η σύνταξη εκθέσεων κατάστασης-κοστολόγησης με προτεινόμενη τιμή εκκίνησης δημοπράτησης των ανωτέρω ειδών.

(ββ) Η επιμέλεια για την χάραξη αριθμών ασφαλείας επί των οχημάτων και για την διασφάλιση της ταυτότητας αυτών.

(γγ) Η εκτίμηση της αξίας και ο χαρακτηρισμός των προς δημοπράτηση ειδών, τα οποία φυλάσσονται και δημοπρατούνται σε αποθήκες τρίτων.

(δδ) Οι προτάσεις για ανακοστολογήσεις τιμών εκκίνησης ή καταστροφής δημοπρατούμενων ειδών, σε περιπτώσεις άγονων δημοπρασιών.

(εε) Η παροχή απόψεων για γενικά τεχνικά θέματα, τα οποία προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών της Διεύθυνσης.

(στστ) Η παροχή συνδρομής στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες ανατίθενται, με βάση την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οι συναφείς προς το έργο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού εργασίες, καθώς και στα Τμήματα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, Α' Εισαγωγών - Εξαγωγών θεσσαλονίκης και Λάρισας.