.

Άρθρο 99
Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου είναι οι κάτωθι:

(α) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού.

(β) Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και κτιρίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.

(γ) Η παραλαβή αιτήσεων, ο έλεγχος και η μέριμνα για την πληρότητα των φακέλων και η διαβίβαση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

(δ) Η έκδοση αδειών δόμησης και κατεδάφισης εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ε) Η χορήγηση κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, καθώς και για την ανέγερση των πάσης φύσης κτιρίων και εγκαταστάσεων, λειτουργώντας ως υπηρεσία μιας στάσης.

(στ) Η γραμματειακή υποστήριξη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, για θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.