.

Άρθρο 100
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η αποκάλυψη και συστηματική καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας και των Κοινωφελών Περιουσιών, αξιοποιώντας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

(β) Η ενδυνάμωση του ελεγκτικού ρόλου στη Δημόσια και στις Κοινωφελείς Περιουσίες, με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της τήρησης της συνταγματικά προστατευόμενης βούλησης των διαθετών.

(γ) Η μεγιστοποίηση των εσόδων, μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, των Εθνικών Κληροδοτημάτων, των Σχολαζουσών Κληρονομιών και των Αδρανών Καταθέσεων.

(δ) Η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων και η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του δημοσίου, μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του.

(ε) Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μέσω της καθοδήγησης και υποστήριξης των περιφερειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας.

2. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών διαρθρώνεται ως εξής:

(α) Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας

(β) Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

(γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

(δ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Δικαστικών Ενεργειών

(ε) Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας