.

Άρθρο 103
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι κάτωθι:

(α) Η βελτίωση του συστήματος προσδιορισμού και εκτίμησης αξιών ακινήτων μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε. ).
(β) Η εξοικονόμηση πόρων μέσω του εξορθολογισμού της στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου από οικονομικής και υλικοτεχνικής άποψης.
(γ) Η βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης και επίβλεψης έργων με γνώμονα τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ - Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας
β) Τμήμα Β’ - Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων
γ) Τμήμα Γ’ - Μελετών Έργων και Στέγασης
δ) Τμήμα Δ’ - Κατασκευής και Συντήρησης Έργων

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Α’ - Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας:

(αα) Η διαχείριση κι επεξεργασία σε κεντρικό επίπεδο γεωχωρικών δεδομένων δημόσιας περιουσίας.
(ββ) Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων επί τεχνικών θεμάτων δημόσιας περιουσίας.
(γγ) Η μέριμνα για την ανάθεση κτηματογραφήσεων και μελετών φωτοερμηνείας και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους.
(δδ) Η χορήγηση ψηφιακού και αναλογικού υλικού γεωχωρικών δεδομένων στους πολίτες και σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

(β) Τμήμα Β’- Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων:

(αα) Η εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
(ββ) Η παροχή οδηγιών στις Δ.Ο.Υ. σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού και η παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δημοσίων φορέων και ιδιωτών.
(γγ) Η σύνταξη και ο έλεγχος μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κληροδοτημάτων.
(δδ) Η τήρηση βάσης δεδομένων με αξίες ακινήτων.

(γ) Τμήμα Γ’ - Μελετών Έργων και Στέγασης:

(αα) Η τήρηση μητρώου ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου.
(ββ) Η κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
(γγ) Η επιλογή ιδιόκτητων ακινήτων για την στέγαση των λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών σε συνεργασία με την ET.Α.Δ. Α.Ε..
(δδ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών.
(εε) Η σύνταξη κτιριολογικών μελετών και μελετών εκτέλεσης έργων για την στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
(στστ) Η ανάθεση μελετών εκτέλεσης έργων για κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
(ζζ) Ο έλεγχος μελετών αξιοποίησης ακινήτων εθνικών κληροδοτημάτων καιη εποπτεία υλοποίησης των σχετικών έργων.
(ηη) Η εκκαθάριση αμοιβών μηχανικών για παρασχεθείσες υπηρεσίες σε κοινωφελείς περιουσίες και σχολάζουσες κληρονομιές.

(δ) Τμήμα Δ’- Κατασκευής και Συντήρησης Έργων:

(αα) Η σύνταξη μελετών επισκευής και συντήρησης έργων και επίβλεψη αυτών για την στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
(ββ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ..
(γγ) Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων σε κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
(δδ) Η τεχνική συνδρομή των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.
(εε) Η συντήρηση κι επισκευή των διατρητικών μηχανών των Δ.Ο.Υ..