.

Άρθρο 105
Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, μέσω της αποκέντρωσης και της διευθέτησης τους σε τοπικό επίπεδο.

(β) Η αποτελεσματικότερη καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των δημοσίων κτημάτων, μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων.

(γ) Η προστασία και βέλτιστη αξιοποίηση αιγιαλού και παραλίας.

(δ) Η εξοικονόμηση πόρων από την στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας είναι επτά (7):

(α) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής

(β) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

(γ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

(δ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

(ε) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης

(στ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου

(ζ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης

Η χωρική αρμοδιότητα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης ταυτίζεται με την χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την αντίστοιχη ονομασία, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων συνιστώνται κατά τόπους Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, τα οποία υπάγονται σε αυτές και εξυπηρετούν συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.).

3. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται ως εξής :

(α) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, με έδρα την Αθήνα.

(β) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του, με εξαίρεση το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας το οποίο έχει χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

(γ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του.

(δ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του, με εξαίρεση το Αυτοτελές

Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλληνίας το οποίο έχει χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

(ε) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του, με εξαίρεση το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Καβάλας το οποίο έχει χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Καβάλας και Θάσου.

(στ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά.

Στην Διεύθυνση υπάγονται τα κάτωθι Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας :

(αα) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λέσβου, με έδρα τη Λέσβο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου.

(ββ) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Χίου, με έδρα τη Χίο και με χωρική αρμοδιότητα στην Π.Ε. Χίου.

(γγ) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου, με έδρα τη Σύρο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Άνδρου, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Τήνου και Σύρου.

(δδ) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου, με έδρα την Ρόδο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε Ρόδου, Καρπάθου, Κω και Καλύμνου.

(εε) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σάμου, με έδρα τη Σάμο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας.

(στστ) Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Νάξου, με έδρα τη Νάξο και με χωρική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πάρου, Nάξου και Θήρας.

(ζ) Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Κάθε Αυτοτελές Γραφείο έχει χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα του.

4. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας διαρθρώνονται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ - Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων

β) Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας

γ) Τμήμα Γ’ - Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης

5. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Α’ - Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων

(αα) Η διερεύνηση, καταγραφή και αξιοποίηση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

(ββ) Η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για την προστασία και τη διασφάλιση της Δημόσιας Περιουσίας, ιδιωτικής και κοινόχρηστης, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.

(γγ) Η λήψη όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

(δδ) Η διενέργεια κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για την σύγκληση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία περί Δημόσιας Περιουσίας και Απαλλοτριώσεων Επιτροπών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων.

(εε) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στην Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης δημοσίων κτημάτων, κατά κυριότητα και κατά χρήση.

(στοτ) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων προς το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για την έκδοση άδειας ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού.

(ζζ) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στην Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων περί απαλλοτριώσεων.

(ηη) Η τήρηση αρχείου δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

(θθ) Η εκμίσθωση, συντήρηση και λήψη μέτρων προστασίας των ακινήτων κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

(ιι) Η διάθεση των καρπών δημοσίων δασών.

(ια) Η διαχείριση και διοίκηση ακινήτων που περιέρχονται στο Δημόσιο από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο Τμήμα Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων λειτουργεί Γραφείο Εθνικού Κτηματολογίου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

(α) Η μέριμνα για την δήλωση και εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, διοικητικών καθορισμών αιγιαλού και απαλλοτριώσεων.

(β) Η τήρηση κτηματολογικών στοιχείων δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων.

(γ) Η υποβολή ενστάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, για δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα.

(δ) Η υποβολή πρότασης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για έγερση αγωγών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κτηματολογίου στα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, σύσταση και αποστολή του σχετικού φακέλου.

(ε) Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου για τη διασφάλιση της κτηματολογικής εγγραφής δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων.

(β) Τμήμα Β’ - Αιγιαλού και Παραλίας

(αα) Η διενέργεια αυτοψιών, ελέγχων και η λήψη μέτρων για την προστασία Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας
(ββ) Η υλοποίηση της καθοριζόμενης από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίας για το διοικητικό καθορισμό αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και όχθης και παρόχθιας ζώνης λιμένων.
(γγ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η έκδοση υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία του αιγιαλού.
(δδ) Η σύγκληση Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
(εε) Η σύγκληση της Επιτροπής Αμμοληψιών.
(στστ) Η λήψη μέτρων προστασίας σε μη νόμιμες αμμοληψίες.
(ζζ) Η παροχή απόψεων, οι μαρτυρικές καταθέσεις και παραστάσεις στα αρμόδια δικαστήρια, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.

(γ) Τμήμα Γ’ - Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης:

(αα) Η σύγκληση Επιτροπής Στεγάσεων.
(ββ) Η υλοποίηση έργων σε ακίνητα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σε επίπεδο έως και το όριο πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση υπηρεσιών του ή για την προστασία, συντήρηση και επισκευή δημόσιων ακινήτων.
(γγ) Η τεχνική υποστήριξη των Τμημάτων και των υπαγόμενων στη Διεύθυνση Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας.
(δδ) Ο υπολογισμός της αξίας δημοσίων ακινήτων σύμφωνα με το ισχύον σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού
(εε) Η παρακολούθηση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών της Διεύθυνσης και σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας
(στστ) Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών (ΜΕΠ).