.

Άρθρο 109
Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε.- Δ2.Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Δ2.Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών είναι ο σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και η ανάθεση στοχευμένων ελέγχων σ'αυτές.

2. Η Δ2.Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω :

(α) Τμήμα Α’-Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(β) Τμήμα Β’ - Σχεδιασμού Ερευνών Διαφθοράς και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων
(γ) Τμήμα Γ'- Σχεδιασμού Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων
(δ) Τμήμα Δ’ - Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(ε) Τμήμα Ε’ - Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα ακόλουθα Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Α’ - Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης

(αα) Η κατάρτιση ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δράσης των διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. για το επόμενο έτος, με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες που τίθενται από την πολιτική ηγεσία, τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων και τα αποτελέσματα της δράσης των προηγουμένων ετών, καθώς και του τρέχοντος έτους.

(ββ) Η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δράσης καθώς και των αποτελεσμάτων του προγραμματισμού δράσης με τη χρήση συστήματος δεικτών μέτρησης και η άμεση ενημέρωση ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

(γγ) Η εισήγηση για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(δδ) Η σύνταξη και υποβολή στην πολιτική ηγεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. για έγκριση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Σ.Δ.Ο.Ε..

(εε) Η δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση αρχείων με στοιχεία, ενδεικτικά, παραβατών, αγαθών και μέσων μεταφοράς.

(στστ) Η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων και τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο, την έκδοση δελτίων επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό του πεδίου δράσης της Υπηρεσίας.

(ζζ) Η μέριμνα για την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Σ.Δ.Ο.Ε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

(ηη) Η συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου και Υπηρεσίες άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών, καθώς και με Διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς για την εκπόνηση μελετών, ανταλλαγή πληροφοριών, οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και διαβίβαση πληροφοριών.

(θθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ. για κάθε θέμα που αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση, ασφάλεια, έλεγχο και πρόσβαση των πληροφοριακών συστημάτων του Σ.Δ.Ο.Ε..

(ιι) Η εξέταση ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών, με σκοπό την ανάγνωση, αποκωδικοποίηση και ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων, με ειδικές διαδικασίες, όταν κρίνεται αναγκαίο από τις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. ή άλλες ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.

(β) Τμήμα Β’ - Σχεδιασμού Ερευνών Διαφθοράς και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων

(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης απάτης και παρατυπιών σχετικά με παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, παράνομες χρηματιστηριακές, τραπεζικές εργασίες και παράνομες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, συναλλαγές και δραστηριότητες που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων, καθώς και άλλες περιπτώσεις παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας.

(ββ) Ο σχεδιασμός για τη διερεύνηση μορφών διαφθοράς που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα και η συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

(γγ) Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση και ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε..

(δδ) Η ενημέρωση, η καθοδήγηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος υλοποίησης των προγραμματισμών δράσης των Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και η μέριμνα για την τυχόν προσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και στόχων.

(εε) Ο καθορισμός του τρόπου επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και των ελέγχων.

(στστ) Ο σχεδιασμός μεθόδων διενέργειας των ερευνών και ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. και ο καθορισμός των κανόνων, των μεθόδων και των διαδικασιών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση τους.

(ζζ) Η ανάλυση στατιστικών στοιχείων παραβάσεων της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Τμήματος και η κωδικοποίηση των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης του οικονομικού εγκλήματος.

(ηη) Η εποπτεία εκτέλεσης του ελεγκτικού και του διωκτικού έργου των Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και η εισήγηση αναγκαίων μέτρων, για την καλύτερη λειτουργία αυτών και την αποτελεσματικότερη δράση τους.

(θθ) Η συνεργασία με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της Χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..

(ιι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

(γ) Τμήμα Γ’- Σχεδιασμού Ερευνών Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων

(αα) Η εκπόνηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς και η προσαρμογή αυτών στις αναγκαίες εκάστοτε μεταβολές της προκειμένου να παταχθεί η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών και άλλων ελεγχόμενων προϊόντων, να εντοπιστούν οι τρόποι και τα μέσα διακίνησης αυτών , καθώς και των προσώπων που τις διακινούν και η ενημέρωση σχετικά των αρμοδίων υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..

(ββ) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων, μεθόδων διάπραξης που αφορούν στην παράνομη κατοχή, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών και άλλων ελεγχόμενων προϊόντων, όπλων και εκρηκτικών, τοξικών και επικινδύνων ουσιών, όπως ραδιενεργών υλικών, τοξικών αποβλήτων και πυρηνικών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και των τάσεων που επικρατούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενημέρωση σχετικά των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..

(γγ) Ο καθορισμός του τρόπου επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και των ελέγχων.

(δδ) Η τήρηση αρχείου για την παρακολούθηση των μέσων διάπραξης αδικημάτων και παραβάσεων και η εισήγηση για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. με σύγχρονα μέσα εντοπισμού και δίωξης, καθώς και για την κατανομή και διάθεση τους στις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε..

(εε) Η συμμετοχή σε κοινά όργανα, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της Χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε.

(στστ) Η εισήγηση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..

(ζζ) Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πεδίο αρμοδιότητας του και η εισήγηση στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για την πραγματοποίηση τους.

(δ) Τμήμα Δ’- Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό και διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών καθώς και για μεθόδους και τρόπους παραχάραξης του εθνικού νομίσματος και άλλων νομισμάτων ή τίτλων και αξιών του δημοσίου και διάπραξης παραβάσεων γενικά της νομοθεσίας περί εθνικού νομίσματος, για θέματα τυχερών παιχνιδιών και καζίνο, προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων.

(ββ) Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση για την ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε..

(γγ) Ο καθορισμός του τρόπου επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και των ελέγχων.

(δδ) Η εποπτεία εκτέλεσης του ελεγκτικού και του διωκτικού έργου των Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. και η εισήγηση λήψης αναγκαίων μέτρων, για την καλύτερη λειτουργία και την αποτελεσματικότερη δράση αυτών.

(εε) Η εισήγηση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..

(στστ) Η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες της Χώρας και αντίστοιχες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος για κοινή δράση και αποτελεσματικότερη υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..

(ε) Τμήμα Ε’ - Ερευνών Υποθέσεων Κοινοτικής Απάτης και Παρατυπιών

(αα) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης απάτης και παρατυπιών σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., καθώς και για τις μεθόδους και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων σε βάρος των Εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων επί υποθέσεων προμηθειών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επί υποθέσεων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και Δανείων, επί υποθέσεων περί παροχής επενδυτικών κινήτρων ή επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και Δανείων για επενδύσεις και η παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. για την αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων.

(ββ) Η συμβολή στον τρόπο επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, διαμέσου ειδικών κριτηρίων επιλογής βάσει των οποίων θα λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να γίνεται η στόχευση και η επιλογή ερευνών και των ελέγχων.

(γγ) Η ευθύνη για τη διαβίβαση πληροφοριών και καταγγελιών, για τις οποίες έχει λάβει γνώση πρωτογενώς, προς τις αρμόδιες αποκεντρωμένες Υπηρεσίες για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.

(δδ) Η παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού και διωκτικού έργου των Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. στα αντικείμενα αρμοδιότητας του τμήματος, η εισήγηση για την λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και δράση τους και ο έλεγχος για την πιστή εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και νομολογίας.

(εε) Η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η εισήγηση για την ένταξη αυτών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε.

(στστ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και όργανα της Ε.Ε. και η μέριμνα για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε ομάδες, επιτροπές, και όργανα της Ε.Ε..

(εε) Η ενημέρωση των αρμόδιων Εθνικών Αρχών, των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε. για τα αποτελέσματα των Ερευνών και Ελέγχων και για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.